Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych oraz udostępnianie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych uzyskuje się po złożeniu wypełnionego formularza wniosku lub po przesłaniu zapytania o informację o danych z ww. rejestru drogą korespondencyjną lub w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Kogo dotyczy Osoba, która ma interes prawny, aby otrzymać żądane informacje lub osoba, która ma interes faktyczny - w tym przypadku, aby otrzymać takie informacje, osoba, której dane dotyczą musi wyrazić na to zgodę.
Czas realizacji W terminie do 7 dni od daty wpływu wniosku.
Wymagane dokumenty
 • Wypełniony formularz wniosku,
 • Wykazanie interesu prawnego do pozyskania danych/dokumentacji związanej z dowodem osobistym znajdującej się w posiadaniu tut. organu gminy (dołączenie do wniosku kserokopii dokumentów świadczących o interesie prawnym w pozyskaniu danych/dokumentacji - oryginały do wglądu).
 • Uwiarygodnienie interesu faktycznego, w przypadku niewykazania interesu prawnego w otrzymaniu danych/dokumentacji.
 • Dowód dokonania opłaty.
Opłaty Opłata za udostępnienie jednostkowych danych (dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby) zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych lub za udostępnienie dokumentacji związanej z jednym dowodem osobistym wynosi 31 zł.
17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (od każdego stosunku pełnomocnictwa), gdy strona działa przez pełnomocnika.
Składający wniosek lub pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód zapłaty albo uwierzytelnioną kopię zapłaty nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty, tzn. od dnia złożenia wniosku lub dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.
Tryb odwoławczy Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Podstawy prawne
 • Ustawa z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1464 z późn. zm. )
 • Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. , poz. 783 z późn. zm. )
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21.11.2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2011 r. , Nr 195 , poz. 1153 z późn. zm. )
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.10.2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2011 r. , Nr 243 , poz. 1452 z późn. zm. )
 • Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. , poz. 23 z późn. zm. )
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 2135 z późn. zm. )
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej Wybierz inny urząd
Referat Spraw Obywatelskich
Adres
ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka
Telefon
857121100
Fax
857121017
Strona BIP
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek
07:30  -  15:30
Wtorek
07:30  -  15:30
Środa
07:30  -  15:30
Czwartek
07:30  -  15:30
Piątek
07:30  -  15:30
Sobota
Nieczynne
Niedziela
Nieczynne
Formularze elektroniczne
Formularz elektroniczny Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych   Wypełnij
Formularz elektroniczny Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym   Wypełnij
Usługi podobne
 • Brak usług podobnych