Rezygnacja z prowadzenia sprzedaży lub sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Przedsiębiorca obowiązany jest złożyć oświadczenie o rezygnacji z korzystania z posiadanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Termin składania dokumentów:
Z datą podjęcia przez przedsiębiorcę decyzji o rezygnacji z prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych w danym punkcie (handlowym lub gastronomicznym) w terminie 14 dni od zmiany stanu faktycznego.
Kogo dotyczy Przedsiębiorcy, który zaprzestał prowadzenia sprzedaży lub sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Czas realizacji do 14 dni
Wymagane dokumenty
 • Oświadczenie, które powinno zawierać:
  - oznaczenie podmiotu (imię, nazwisko, nazwa firmy, siedziba);
  - określenie rodzaju zezwolenia z którego rezygnuje;
  - data z jaką zaprzestał prowadzenia sprzedaży lub sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;
  - podpis lub podpisy przedsiębiorcy (-ców).
 • Do oświadczenia należy załączyć oryginały zezwoleń na sprzedaż lub sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
Opłaty Brak
Dodatkowe informacje o opłacie oraz sposobie płatności zostaną wyświetlone po wybraniu urzędu, w którym realizowana będzie usługa.
Tryb odwoławczy Przedsiębiorcy przysługuje prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego od decyzji w sprawie wygaśnięcia zezwoleń w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Podstawy prawne
 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r. (Dz. U. z 2016 r. , poz. 487 z późn. zm. )
Usługa może posiadać podstawy prawne wynikające z lokalnego prawa widoczne po wybraniu urzędu, w którym realizowana będzie usługa.
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Formularze elektroniczne
Aby wypełnić formularz należy najpierw wskazać urząd, w którym ma być realizowana sprawa.
Usługi podobne
 • Brak usług podobnych