Wydawanie zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego

1. zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby
2. zaświadczenie o stanie cywilnym
Kogo dotyczy ad. 1 osoba, której akt dotyczy
- jej małżonek, wstępny (np. rodzic), zstępny (np. dziecko, wnuk), rodzeństwo, przedstawiciel ustawowy (np. rodzic), opiekun
- osoba, która wykaże w tym interes prawny
- sąd
- prokurator
- organizacja społeczna, o ile jest to zgodne z jej celami statutowymi i przemawia za tym interes społeczny
- organy administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań
ad. 2 jest wydawane wyłącznie osobie, której dotyczy
Czas realizacji - niezwłocznie - jeżeli w Rejestrze Stanu Cywilnego jest zamieszczony akt stanu cywilnego, w oparciu o który może być wydany wnioskowany dokument
- w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku - jeżeli wniosek złożony zostanie do kierownika urzędu stanu cywilnego przechowującego księgę, w której znajduje się akt potwierdzający stan cywilny i takiego aktu stanu cywilnego nie będzie w Rejestrze Stanu Cywilnego
- w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku – jeżeli wniosek złożony zostanie do kierownika urzędu stanu cywilnego nie przechowującego księgi, w której znajduje się akt potwierdzający stan cywilny i takiego aktu nie będzie w Rejestrze Stanu Cywilnego
Wymagane dokumenty
  • Wniosek
  • Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej
Opłaty ad. 1 – 24 zł
ad. 2 – 38 zł

Tryb odwoławczy W przypadku postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.
Podstawy prawne
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1741 z późn. zm. )
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego. (Dz. U. z 2015 r. , poz. 194 )
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. , poz. 23 )
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. , Nr 187 , poz. 1330 )
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej Wybierz inny urząd
Urząd Stanu Cywilnego
Adres
ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka
Telefon
857121100
Fax
857121017
Strona BIP
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek
07:30  -  15:30
Wtorek
07:30  -  15:30
Środa
07:30  -  15:30
Czwartek
07:30  -  15:30
Piątek
07:30  -  15:30
Sobota
Nieczynne
Niedziela
Nieczynne
Formularze elektroniczne
Formularz elektroniczny Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym   Wypełnij
Usługi podobne
  • Brak usług podobnych