Wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej.

Wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej.
Kogo dotyczy Osoby, które zamierzają zawrzeć związek małżeński przed duchownym.
Małżeństwo mogą zawrzeć osoby, które ukończyły 18 lat.
Sąd może warunkowo zezwolić na małżeństwo kobiecie, która ukończyła 16 lat.
Czas realizacji Niezwłocznie – do 30 dni,
Wymagane dokumenty
  • Dokument tożsamości do wglądu
Opłaty za sporządzenie aktu małżeństwa: 84 PLN
Tryb odwoławczy Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności. Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika urzędu stanu cywilnego.
Podstawy prawne
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1741 z późn. zm. )
  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. , poz. 583 z późn. zm. )
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. , poz. 267 z późn. zm. )
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. , poz. 783 )
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego, oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r. , poz. 225 )
  • Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską z dnia 28.07.1993 r (Dz. U. z 1998 r. , Nr 51 , poz. 318 z późn. zm. )
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Urząd Gminy Przerośl Wybierz inny urząd
Kierownik USC
Adres
Rynek 2, 16-427 Przerośl
Telefon
Fax
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek
07:15  -  15:15
Wtorek
07:15  -  15:15
Środa
07:15  -  15:15
Czwartek
07:15  -  15:15
Piątek
07:15  -  15:15
Sobota
Nieczynne
Niedziela
Nieczynne
Formularze elektroniczne Brak formularzy elektronicznych. Wybranej sprawy nie można zrealizować w sposób elektroniczny we wskazanym Urzędzie.
Usługi podobne
  • Brak usług podobnych