Sporządzenie aktu zgonu

Zgon należy zgłosić w ciągu 3 dni od dnia sporządzenia karty zgonu.

Akt zgonu sporządzany jest na podstawie karty zgonu oraz protokołu dokumentującego zgłoszenie zgonu podpisanego przez osobę uprawnioną do zgłoszenia zgonu.

Po sporządzeniu aktu zgonu wydawany jest z urzędu jeden bezpłatny odpis skrócony aktu zgonu.


Właściwość miejscowa
Zgon należy zgłosić w USC właściwym dla miejsca zgonu, przedkładając kartę zgonu wydaną przez lekarza.

Efekt załatwienia sprawy
Sporządzenie aktu zgonu oraz wydanie 1 egz. odpisu skróconego aktu zgonu osobie zgłaszającej zgon.
Kogo dotyczy Osoba będąca najbliższą rodziną osoby zmarłej tj.
• małżonek
• krewni zstępni (np. dzieci, wnuki)
• krewni wstępni (np. rodzice, dziadkowie)
• krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa (np. brat, siostra)
• powinowaci w linii prostej do 1 stopnia (np. teść, teściowa)
Czas realizacji Niezwłocznie
Wymagane dokumenty
  • Karta zgonu wystawiona przez służbę zdrowia
  • Dowód osobisty osoby zmarłej
  • Dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon
Opłaty Brak
Tryb odwoławczy Odmowa sporządzenia aktu następuje w formie decyzji, od której służy odwołanie do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Podstawy prawne
  • Ustawa z dnia 28.11.2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. , poz. 2064 )
  • Ustawa z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. , poz. 2082 z późn. zm. )
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Urząd Gminy Filipów Wybierz inny urząd
Adres
ul. Garbaska 2, 16-424 Filipów
Telefon
87 569 60 81,87 569 60 21,87 569 61 25
Fax
87 569 60 32
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek
07:30  -  15:30
Wtorek
07:30  -  15:30
Środa
07:30  -  15:30
Czwartek
07:30  -  15:30
Piątek
08:00  -  16:00
Sobota
Nieczynne
Niedziela
Nieczynne
Formularze elektroniczne Brak formularzy elektronicznych. Wybranej sprawy nie można zrealizować w sposób elektroniczny we wskazanym Urzędzie.
Usługi podobne
  • Brak usług podobnych