Rejestracja noworodków, sporządzanie aktów urodzeń

Zgłoszenia urodzenia noworodka dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsca urodzenia dziecka.

Sporządzenia aktu urodzenia dokonuje się w oparciu o kartę urodzenia dziecka wystawioną i dostarczoną do urzędu stanu cywilnego przez położną lub zakład opieki zdrowotnej.

Termin składania dokumentów

Zgłoszenia urodzenia dziecka należy dokonać w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia dziecka.
W przypadku dziecka martwo urodzonego w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia.
Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje sporządzeniem aktu urodzenia z urzędu oraz nadaniem dziecku imienia z urzędu z adnotacją zamieszczoną w akcie urodzenia o wyborze imienia z urzędu.

Efekt załatwienia sprawy :
- sporządzenie aktu urodzenia i wydanie 1 egz. odpisu skróconego aktu urodzenia
- nadanie numeru PESEL dziecku
- zameldowanie dziecka
Kogo dotyczy Osoby dokonującej zgłoszenia urodzenia dziecka
Czas realizacji Niezwłocznie
Wymagane dokumenty
 • - dla dziecka pochodzącego z małżeństwa - ważne dowody osobiste rodziców
  - dla dziecka niepochodzącego z małżeństwa - ważny dowód osobisty matki

 • Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonują matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. Matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, dokonują zgłoszenia urodzenia, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. W pozostałych przypadkach zgłoszenia urodzenia dokonują przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki.

  Zgłoszenia urodzenia dziecka można dokonać przez pełnomocnika (wymagane pełnomocnictwo w formie pisemnej).

  W sytuacji kiedy rodzice dziecka nie są małżeństwem a ojciec biologiczny chce złożyć oświadczenie o uznaniu ojcostwa konieczna jest obecność obojga rodziców wraz z ważnymi dowodami osobistymi.
Opłaty Brak
Tryb odwoławczy Wojewoda Podlaski w Białymstoku za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 28.11.2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. , poz. 2064 )
 • Ustawa z dnia 25.02.1964 r Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. , poz. 2082 z późn. zm. )
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Urząd Gminy Przerośl Wybierz inny urząd
Kierownik USC
Adres
Rynek 2, 16-427 Przerośl
Telefon
Fax
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek
07:15  -  15:15
Wtorek
07:15  -  15:15
Środa
07:15  -  15:15
Czwartek
07:15  -  15:15
Piątek
07:15  -  15:15
Sobota
Nieczynne
Niedziela
Nieczynne
Formularze elektroniczne Brak formularzy elektronicznych. Wybranej sprawy nie można zrealizować w sposób elektroniczny we wskazanym Urzędzie.
Usługi podobne
 • Brak usług podobnych