Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy

Kto jest zobowiązany do dokonania zgłoszeń

1. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej z zamiarem stałego pobytu. Osoba, która wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu za granicą. Zgłoszenie takiego wyjazdu wywołuje automatyczny skutek w postaci wymeldowania z miejsca pobytu stałego i czasowego. Zgłoszenia wyjazdu dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu.
2. Zgłoszenie wyjazdu bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy. Osoba, która wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy. Można mieć tylko jedno miejsce pobytu czasowego, w związku z czym zgłoszenie takiego wyjazdu wywołuje automatyczny skutek w postaci wymeldowania z miejsca pobytu czasowego jeżeli osoba posiadała zarejestrowane miejsce pobytu czasowego. Zgłoszenia wyjazdu dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu.
3. Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy. Osoba, która zgłosiła wcześniej wyjazd poza granice Rzeczypospolitej Polskiej bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy. Zgłoszenia powrotu dokonuje się najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia powrotu.

Zgłoszeń można dokonać:
• w formie pisemnej na formularzu ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ/NOTIFICATION OF LEAVING THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF POLAND w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której osoba zamieszkuje, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport. Zgłoszenia wyjazdu z zamiarem pobytu stałego lub zgłoszenia wyjazdu bez zamiaru pobytu stałego, na okres dłuższy niż 6 miesięcy dokonuje się na jednym formularzu zaznaczając odpowiednie pole odpowiadające charakterowi wyjazdu
• w formie dokumentu elektronicznego (www.obywatel.gov.pl) na formularzu ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ/NOTIFICATION OF LEAVING THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF POLAND umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ gminy właściwy ze względu na położenie nieruchomości, w której osoba zamieszkuje, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru. Zgłoszenia wyjazdu z zamiarem pobytu stałego lub zgłoszenia wyjazdu bez zamiaru pobytu stałego, na okres dłuższy niż 6 miesięcy dokonuje się na jednym formularzu zaznaczając odpowiednie pole odpowiadające charakterowi wyjazdu
• w formie pisemnej na formularzu ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ TRWAJĄCEGO DŁUŻEJ NIŻ 6 MIESIĘCY/NOTIFICATION OF RETURN TO THE REPUBLIC OF POLAND AFTER LEAVING FOR MORE THAN 6 MONTH w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której osoba zamieszkuje, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport
• w formie dokumentu elektronicznego (www.obywatel.gov.pl) na formularzu ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ TRWAJĄCEGO DŁUŻEJ NIŻ 6 MIESIĘCY/ NOTIFICATION OF RETURN TO THE REPUBLIC OF POLAND AFTER LEAVING FOR MORE THAN 6 MONTH na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ gminy właściwy ze względu na położenie nieruchomości, w której osoba zamieszkuje pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru
• zgłoszenia wyjazdu w formie pisemnej można dokonać również przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem o którym mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.), po potwierdzeniu przez pełnomocnika jego tożsamości za pomocą dokumentu tożsamości albo po uwierzytelnieniu pełnomocnika na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Sprawdź swoje dane w rejestrze PESEL www.obywatel.gov.pl
Kogo dotyczy Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy

Zgłoszenia dotyczą zarówno obywateli polskich jak i cudzoziemców.
Można zgłosić:
- wyjazd z zamiarem stałego pobytu;
- wyjazd bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy;
- powrót z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy.
Czas realizacji Niezwłocznie w obecności wnioskodawcy
Wymagane dokumenty
  • Jeden z poniższych formularzy w zależności od rodzaju zgłaszanego zdarzenia
  • Formularz ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ/NOTIFICATION OF LEAVING THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF POLAND w formie pisemnej,
  • Formularz ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ/ NOTIFICATION OF LEAVING THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF POLAND w formie dokumentu elektronicznego,
  • Formularz ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ TRWAJĄCEGO DŁUŻEJ NIŻ 6 MIESIĘCY/NOTIFICATION OF RETURN TO THE REPUBLIC OF POLAND AFTER LEAVING FOR MORE THAN 6 MONTH w formie pisemnej,
  • Formularz ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ TRWAJĄCEGO DŁUŻEJ NIŻ 6 MIESIĘCY / NOTIFICATION OF RETURN TO THE REPUBLIC OF POLAND AFTER LEAVING FOR MORE THAN 6 MONTH w formie dokumentu elektronicznego.
  • Dowód osobisty, paszport lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem.
Opłaty Czynności zgłoszenia wyjazdu i zgłoszenia powrotu są wolne od opłat.
Wnioskodawca otrzymuje na wniosek zaświadczenie o dokonaniu czynności. Opłata skarbowa za zaświadczenie wynosi 17 zł.
Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie. Opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, dzieciom, rodzicom, rodzeństwu, dziadkom i wnukom.

Dodatkowe informacje
Opłatę skarbową w wysokości 17 zł. wnosi się na rachunek bankowy - Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1, nr.: 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132 w następujących sytuacjach:
- za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa z dopiskiem „opłata od pełnomocnictwo";
- za wydanie zaświadczenia z dopiskiem "zaświadczenie".
Istnieje możliwość na miejscu uiszczenia opłat bez prowizji kartą płatniczą.
Ustawa o opłacie skarbowej określa zwolnienia z opłat.
Tryb odwoławczy Nie dotyczy
Podstawy prawne
  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1382 z późn. zm. )
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1044 z późn. zm. )
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego. (Dz. U. z 2017 r. , poz. 2411 )
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Urząd Miejski w Białymstoku Wybierz inny urząd
Referat Ewidencji Ludności
Adres
ul. Jana Klemensa Branickiego 3/5, 15-085 Białystok
Telefon
85 879 7979 (INFOLINIA),85 869 6429
Fax
85 869 6209, 85 869 6534
Miejsce przyjmowania dokumentów
sala: 19 (parter) - Sala Obsługi Interesantów
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek
08:00  -  17:00
Wtorek
07:30  -  15:30
Środa
07:30  -  15:30
Czwartek
07:30  -  15:30
Piątek
07:30  -  15:30
Sobota
Nieczynne
Niedziela
Nieczynne
Uwagi
Umów wizytę przez Internet: e-kolejka na stronie http://www.bip.bialystok.pl/

Otwarte soboty w Departamencie Obsługi Mieszkańców w 2019 r. (ul. J. K. Branickiego 3/5) w godz. 8.00-12.00:
• 26 stycznia
• 23 lutego
• 30 marca
• 27 kwietnia
• 18 maja
• 29 czerwca
• 27 lipca
• 24 sierpnia
• 28 września
• 26 października
• 30 listopada
• 14 grudnia
Formularze elektroniczne
Formularz elektroniczny Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej   Wypełnij
Formularz elektroniczny Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy   Wypełnij
Formularze i dokumenty do pobrania
Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.
Formularz do pobrania Klauzula informacyjna - RODO    Pobierz
Formularz do pobrania Wniosek o wydanie zaświadczenia    Pobierz
Formularz do pobrania Wzór pełnomocnictwa    Pobierz
Formularz do pobrania Zgłoszenie powrotu    Pobierz
Formularz do pobrania Zgłoszenie wyjazdu    Pobierz
Usługi podobne
  • Brak usług podobnych