Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące w drodze postępowania administracyjnego

Wymeldowanie osoby nie przebywającej w miejscu zameldowania w drodze postępowania administracyjnego
Kogo dotyczy Wnioskodawcy ubiegającego się o wymeldowanie osoby nie przebywającej w miejscu zameldowania lub ubiegający się o uchylenie czynności materialno-technicznej
Czas realizacji Do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów z możliwością przedłużenia terminu w trybie art. 36 KPA z przyczyn niezależnych od organu orzekającego.
Wymagane dokumenty
 • Wymagane dokumenty
  1. Podanie z wyjaśnieniem czasu i okoliczności opuszczenia mieszkania lub z żądaniem anulowania zameldowania jeżeli zameldowanie nastąpiło, a osoba zameldowana w lokalu nie zamieszkała.
  2. Dowód wpłaty z tytułu opłaty skarbowej za dokonanie czynności urzędowej.
  3. Oryginały dokumentów potwierdzających fakty opisane w podaniu (np. tytuł prawny do lokalu lub nieruchomości, sentencję wyroku rozwodowego, wyrok orzekający eksmisję, itp.), których kserokopię należy dołączyć do podania.
 • UWAGI:
  1. Formalności załatwia osoba zainteresowana wymeldowaniem lub uchyleniem czynności materialno-technicznej zameldowania albo osoba posiadająca pełnomocnictwo udzielone na piśmie.
  2. W trakcie postępowania o wymeldowanie badana jest przesłanka dobrowolnego i trwałego opuszczenia lokalu.
  3. W przypadku gdy czynność zameldowania została dokonana bez spełnienia przesłanki zamieszkiwania w lokalu organ wszczyna postępowanie o uchylenie tej czynności i bada czy zamieszkanie nastąpiło czy też nie.
  4. W wyniku przeprowadzonego postępowania, po jego zakończeniu zostanie wydana stosowna decyzja
Opłaty Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej należy dokonać przed wydaniem decyzji – 10 zł.
Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł.
Opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, dzieciom, rodzicom, rodzeństwu, dziadkom i wnukom.
Tryb odwoławczy Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem organu który wydał decyzję.
Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r. , poz. 657 z późn. zm. )
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1257 z późn. zm. )
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1827 )
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego. (Dz. U. z 2017 r. , poz. 2411 )
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Urząd Gminy Przerośl Wybierz inny urząd
Kierownik USC
Adres
Rynek 2, 16-427 Przerośl
Telefon
Fax
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek
07:15  -  15:15
Wtorek
07:15  -  15:15
Środa
07:15  -  15:15
Czwartek
07:15  -  15:15
Piątek
07:15  -  15:15
Sobota
Nieczynne
Niedziela
Nieczynne
Formularze elektroniczne Brak formularzy elektronicznych. Wybranej sprawy nie można zrealizować w sposób elektroniczny we wskazanym Urzędzie.
Usługi podobne
 • Brak usług podobnych