Wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności

Organy prowadzące rejestr PESEL, rejestry mieszkańców na wniosek zainteresowanej osoby złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, są obowiązane wydać zaświadczenie zawierające odpis przetwarzanych danych dotyczących tej osoby. Zaświadczenie jest przekazywane, w zależności od żądania wnioskodawcy, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne - www.epuap.gov.pl

Sprawdź swoje dane w rejestrze PESEL www.obywatel.gov.pl
Kogo dotyczy Mieszkańców zainteresowanych uzyskaniem zaświadczenia.
Czas realizacji Wydanie zaświadczenia następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.
Wymagane dokumenty
  • Wniosek
  • Dokument tożsamości
Opłaty Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia: 17 zł
Opłata skarbowa do złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa: 17 zł
Opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, dzieciom, rodzicom, rodzeństwu, dziadkom i wnukom.
Tryb odwoławczy Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, bądź zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę wnosi się do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku, za pośrednictwem prezydenta/wójta/burmistrza w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia
Podstawy prawne
  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r. , poz. 657 z późn. zm. )
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. , poz. 922 )
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1827 z późn. zm. )
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Urząd Gminy Przerośl Wybierz inny urząd
Kierownik USC
Adres
Rynek 2, 16-427 Przerośl
Telefon
Fax
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek
07:15  -  15:15
Wtorek
07:15  -  15:15
Środa
07:15  -  15:15
Czwartek
07:15  -  15:15
Piątek
07:15  -  15:15
Sobota
Nieczynne
Niedziela
Nieczynne
Formularze elektroniczne Brak formularzy elektronicznych. Wybranej sprawy nie można zrealizować w sposób elektroniczny we wskazanym Urzędzie.
Usługi podobne
  • Brak usług podobnych