Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – rejestr działalności regulowanej

Rejestracja działalności gospodarczej, zmiana danych we wpisie, zawieszenie, wznowienie, zaprzestanie wykonywania działalności.
Zgodnie z art. 37 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej CEIDG udostępnia następujące informacje o przedsiębiorcach i innych podmiotach:
- uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z koncesji;
- uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z zezwolenia lub licencji;
- wpisie do rejestru działalności regulowanej, zakazie wykonywania działalności określonej we wpisie oraz o wykreśleniu z rejestru;
Kogo dotyczy Osoba fizyczna
Czas realizacji Niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po uzyskaniu informacji o prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy.
Wymagane dokumenty
  • Wpis z urzędu
Opłaty Brak
Tryb odwoławczy Nie dotyczy
Podstawy prawne
  • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1829 )
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Urząd Gminy Sztabin Wybierz inny urząd
Referat Organizacyjno-Administracyjno-Gospodarczy
Adres
ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin
Telefon
Fax
Miejsce przyjmowania dokumentów
Urząd Gminy Sztabin, pok. Nr 6
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek
07:00  -  15:00
Wtorek
07:00  -  15:00
Środa
07:00  -  15:00
Czwartek
07:00  -  15:00
Piątek
07:00  -  15:00
Sobota
Nieczynne
Niedziela
Nieczynne
Uwagi
Wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zmiany we wpisie, złożenia informacji o zawieszeniu lub wznowieniu działalności gospodarczej bądź zawiadomienia o zaprzestaniu działalności gospodarczej można dokonać za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl bądź na formularzu wniosku o wpis do CEIDG w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy. Przy wypełnianiu wniosku o wpis do CEIDG należy kierować się wskazówkami zawartymi w instrukcji (załącznik: Instrukcja wypełniania formularza CEIDG 1)

UWAGI:
1. Przedsiębiorca ma możliwość rozpoczęcia działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do CEIDG
2. Na przedsiębiorcy spoczywa obowiązek zgłoszenia w ciągu 7 dni (od dnia zaistnienia) informacji o zaprzestaniu wykonywania działalności oraz o zmianach w CEIDG
3. Zawieszenie lub wznowienie należy zgłosić najpóźniej w dniu zawieszenia lub wznowienia wykonywania działalności gospodarczej
4. W przypadku gdy na przedsiębiorcy spoczywa obowiązek ubezpieczenia się w ZUS powinien udać się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ciągu 7 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej.
5. W przypadku gdy przedsiębiorca będzie płatnikiem VAT powinien zarejestrować się jako płatnik VAT najdalej przeddzień rozpoczęcia działalności gospodarczej w odpowiednim Urzędzie Skarbowym.
Formularze elektroniczne
Formularz elektroniczny Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)   Wypełnij
Formularze i dokumenty do pobrania
Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.
Formularz do pobrania 1. Formularz wniosku CEIDG 1    Pobierz
Formularz do pobrania 2. CEIDG-MW Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej    Pobierz
Formularz do pobrania 3. CEIDG-PN Udzielone pełnomocnictwa    Pobierz
Formularz do pobrania 4. CEIDG-RB Informacja o rachunkach bankowych    Pobierz
Formularz do pobrania 5. CEIDG-RD Wykonywana działalność gospodarcza    Pobierz
Formularz do pobrania 6. Część CEIDG-SC Udział w spółkach cywilnych    Pobierz
Formularz do pobrania 7. CEIDG-POPR    Pobierz
Formularz do pobrania 8. Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1    Pobierz
Usługi podobne
  • Brak usług podobnych