Pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzy samotnych oraz żołnierzy uznanych za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny w okresie odbywania służby wojskowej

Pokrywanie należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin
Kogo dotyczy Osób spełniających powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członków ich rodzin
Czas realizacji Do 30 dni od daty wniesienia wniosku
Wymagane dokumenty
 • Wypełniony wniosek o pokrywanie należności mieszkaniowych w okresie odbywania służby wojskowej
 • Do wniosku dołączyć należy:
 • 1) zaświadczenie organu administracji budynku lub spółdzielni budownictwa mieszkaniowego stwierdzające, że żołnierz lub poborowy jest najemcą lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej albo zajmuje spółdzielczy lokal mieszkalny, oraz określające wysokość należności mieszkaniowych, z podaniem rachunku bankowego , na który należy dokonywać wpłat
 • 2) cywilnoprawną umowę najmu lokalu mieszkalnego ze wskazaniem wyskokości należności mieszkaniowych oraz oświadczenie wynajmującego, określające formę płatności należności mieszkaniowych
 • 3) akt notarialny /potwierdzoną kopię/ ustanawiający lokal mieszkalny albo dom mieszkalny jako przedmiot odrębnej własności żołnierza lub poborowego, a także decyzje właściwych organów o zobowiązaniach pieniężnych z tytułu jego posiadania
 • 4) zaświadczenie właściwego wojskowego komendanta uzupełnień stwierdzające pełnienie (odbywanie) służby oraz podające okres na jaki został on powołany
 • 5) decyzję o uznaniu żołnierza lub poborowego za żołnierza samotnego lub posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
 • 6) oświadczenie żołnierza lub poborowego złożone przed pracownikiem Referatu Dowodów Osobistych i Spraw Wojskowych , że jest osobą samotną i nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności mieszkaniowych za lokal (dom) mieszkalny
 • 7) oświadczenie żołnierza lub poborowego , że lokal (dom) mieszkalny nie zostanie oddany w najem , podnajem lub do bezpłatnego używania
Opłaty Brak
Tryb odwoławczy Odwołanie wnosi się do Wojewody Podlaskiego, za pośrednictwem prezydenta/ wójta/ burmistrza w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1430 z późn. zm. )
  • Art. 131, ust. 1, pkt. 1
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin. (Dz. U. z 2001 r. , Nr 116 , poz. 1238 z późn. zm. )
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1257 )
 • Rozporządzenie Ministra Obrony narodowej z dnia 7 września 2015 r. w sprawie sposobu i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin (Dz. U. z 2015 r. , poz. 1503 )
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Urząd Miejski w Suwałkach Wybierz inny urząd
Wydział Spraw Obywateskich
Adres
ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
Telefon
87 5628264
Fax
87 5628098
Strona BIP
Miejsce przyjmowania dokumentów
I piętro, pokój nr 124
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek
08:00  -  16:00
Wtorek
07:30  -  15:30
Środa
07:30  -  15:30
Czwartek
07:30  -  15:30
Piątek
07:30  -  15:30
Sobota
Nieczynne
Niedziela
Nieczynne
Formularze elektroniczne
Formularz elektroniczny Pismo ogólne   Wypełnij
Usługi podobne
 • Brak usług podobnych