Orzekanie o konieczności sprawowania przez żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny

Uznawanie konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny.
Kogo dotyczy osób podlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej
Czas realizacji Do 30 dni od daty wniesienia wniosku
Wymagane dokumenty
 • Wniosek zawierający:
  1) nazwisko i imię (imiona), numer PESEL, adres zamieszkania osoby oraz stopień jej pokrewieństwa względem członka rodziny;
  2) nazwisko i imię (imiona), numer PESEL oraz adres zamieszkania członka rodziny;
  3) uzasadnienie konieczności sprawowania przez osobę bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny.
 • Do wniosku dołącza się odpowiednio do okoliczności sprawy:
 • 1) oświadczenie osoby lub członka rodziny o braku innych pełnoletnich członków rodziny, bliższych lub równych stopniem pokrewieństwa, obowiązanych do sprawowania opieki
 • 2) ostateczne orzeczenie o uznaniu członka rodziny za całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji, wydane na podstawie ustaw: z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z dnia 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników , z dnia 10.12.1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, z dnia 18.02.1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, CBA, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, lub zaliczonego do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - w przypadku złożenia wniosku o uznanie konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, uznanym za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji;
 • 3) oświadczenie woli członka rodziny, wyrażające zgodę na sprawowanie nad nim bezpośredniej opieki przez osobę - w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba;
 • 4) oświadczenie woli osoby, wyrażające zgodę na sprawowanie przez nią bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny - w przypadku gdy wnioskodawcą jest członek rodziny.
Opłaty Brak
Tryb odwoławczy Odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Podstawy prawne
 • ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1430 z późn. zm. )
  • Art. 88, ust. 1
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie orzekania o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiazkowi odbycia zasadniczej słuzby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny (Dz. U. z 2011 r. , Nr 64 , poz. 333 )
  • par. 2
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1257 )
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Urząd Miejski w Suwałkach Wybierz inny urząd
Wydział Spraw Obywateskich
Adres
ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
Telefon
87 5628264
Fax
87 5628098
Strona BIP
Miejsce przyjmowania dokumentów
I piętro, pokój nr 124
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek
08:00  -  16:00
Wtorek
07:30  -  15:30
Środa
07:30  -  15:30
Czwartek
07:30  -  15:30
Piątek
07:30  -  15:30
Sobota
Nieczynne
Niedziela
Nieczynne
Formularze elektroniczne
Formularz elektroniczny Pismo ogólne   Wypełnij
Formularze i dokumenty do pobrania
Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.
Formularz do pobrania Wniosek    Pobierz
Usługi podobne
 • Brak usług podobnych