Udostępnianie informacji geologicznej nieodpłatnie

Zgodnie z art. 98 ust. 1 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze organy administracji geologicznej oraz państwowa służba geologiczna gromadzą, ewidencjonują, archiwizują, chronią i udostępniają informację geologiczną.
Stosownie do art. 100 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, korzystanie z informacji geologicznej, do której prawa przysługują Skarbowi Państwa, jest nieodpłatne, z wyjątkiem sytuacji, gdy informacja geologiczna będzie wykorzystywana w celu prowadzenia działalności w zakresie:
1. wydobywania kopalin ze złóż;
2. poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów oraz wydobywania węglowodorów ze złóż;
3. podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów oraz podziemnego składowania dwutlenku węgla;
4. w jakim wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.
Organy administracji geologicznej umożliwiają nieodpłatne zapoznanie się ze zgromadzoną informacją geologiczną, bez prawa dokonywania reprodukcji, odpisu, odrysu, wydruku, fotokopii lub kopii w postaci elektronicznej dokumentów i zbiorów danych, a także bez prawa pobierania próbek (wgląd), lub umożliwiają wykonywanie reprodukcji, odpisu, odrysu, wydruku, fotokopii lub kopii w postaci elektronicznej dokumentów i zbiorów danych oraz pobieranie próbek geologicznych (udostępnienie).
Informacja geologiczna pochodząca z bieżącego dokumentowania przebiegu robót geologicznych i ich wyników nie podlega wglądowi i udostępnieniu do czasu zakończenia działalności będącej źródłem tej informacji.
Kogo dotyczy Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie będące osobą prawną
Czas realizacji Niezwłocznie
Wymagane dokumenty
 • Dla nieodpłatnego korzystania z informacji geologicznej:
  - wypełniony wniosek
  Wgląd i udostępnienie następuje na wniosek zainteresowanego podmiotu, skierowany do właściwego organu administracji geologicznej, w którym określa się:
  · dane zainteresowanego podmiotu;
  · nazwę dokumentu, zbioru danych lub informacje zawarte w metryce próbki, której dotyczy wniosek;
  · sposób udostępnienia informacji geologicznej;
  · cel wykorzystania informacji geologicznej.
  W przypadku gdy wyłączne prawo do korzystania z informacji geologicznej określonej we wniosku przysługuje podmiotom innym niż Skarb Państwa, do wniosku o udostępnienie dołącza się pisemną zgodę podmiotu, któremu takie prawo.
Opłaty Osoba korzystająca z informacji geologicznej nieodpłatnie, ponosi ewentualne koszty związane z wykonaniem kopii dokumentów.

Tryb odwoławczy Nie dotyczy
Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. , poz. 2126 z późn. zm. )
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2017 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej (Dz. U. z 2017 r. , poz. 2075 )
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim Wybierz inny urząd
Geolog Powiatowy
Adres
ul. Adama Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski
Telefon
Fax
Miejsce przyjmowania dokumentów
Starostwo Powiatowe, ul. Mickiewicza 46, Biuro Obsługi Klienta, parter.
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek
07:30  -  15:30
Wtorek
07:30  -  15:30
Środa
07:30  -  15:30
Czwartek
07:30  -  15:30
Piątek
07:30  -  15:30
Sobota
Nieczynne
Niedziela
Nieczynne
Formularze elektroniczne Brak formularzy elektronicznych. Wybranej sprawy nie można zrealizować w sposób elektroniczny we wskazanym Urzędzie.
Formularze i dokumenty do pobrania
Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.
Formularz do pobrania Wniosek o nieodpłatne korzystanie z informacji geologicznej    Pobierz
Usługi podobne
 • Brak usług podobnych