Wyrejestrowanie pojazdu

Pojazd podlega wyrejestrowaniu przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, na wniosek jego właściciela w przypadku:
• Przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację
demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania
pojazdów;
• Kradzieży pojazdu;
• Wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę;
• Zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą;
• Udokumentowanie trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności;
• Przekazania niekompletnego pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów;
• Wycofania pojazdu z obrotu, o którym mowa w art. 70g, ust. 5 ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
Kogo dotyczy Właściciela zarejestrowanego pojazdu.
Czas realizacji Wyrejestrowanie pojazdu następuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów, w drodze decyzji administracyjnej
Wymagane dokumenty
 • Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu.
 • Dowód rejestracyjny i kartę pojazdu, jeżeli była wydana.
 • Tablice rejestracyjne ( nie dotyczy w przypadku kradzieży pojazdu, wywozu pojazdu z kraju).
 • Dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu.
 • Dowód własności pojazdu w przypadku, gdy dane właściciela są inne niż dane w dowodzie rejestracyjnym.
 • W przypadku demontażu pojazdu:
  - zaświadczenie o demontażu pojazdu, wystawione przez przedsiębiorcę prowadzącego stację demontażu lub prowadzącego punkt zbierania pojazdów;
  - dowód rejestracyjny lub decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu;
  - karta pojazdu (jeżeli była wydana);
 • W przypadku kradzieży pojazdu:
  - oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 Kodeksu karnego), że pojazd został skradziony;
  - zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu lub postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu wystawione przez właściwy organ;
  - dowód rejestracyjny
  - karta pojazdu (jeżeli była wydana).
 • W przypadku wywozu pojazdu za granicę:
  - dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę ze stosownym oświadczeniem lub kopia dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą.
 • W przypadku zniszczenia ( kasacji) pojazdu zagranicą:
  - dokument potwierdzający zniszczenie (kasację) pojazdu zagranicą;
  - dowód rejestracyjny;
  - karta pojazdu (jeżeli została wydana);
 • W przypadku trwałej i zupełnej utraty pojazdu:
  - dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę pojazdu;
  - dowód rejestracyjny;
  - karta pojazdu (jeżeli była wydana);
  - dokument potwierdzający wniesienie opłaty na rzecz gminy.
 • Dokument określający tożsamość właściciela:
  - osoba fizyczna - dowód osobisty;
  - osoba prawna - aktualny odpis z KRS, zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON;
  - osoba prowadzące działalność gospodarczą oraz spółka cywilne - dokument tożsamości dla każdej osoby fizycznej;
 • Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.”
Opłaty - opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej: 10,00 zł
- opłata skarbowa za przedłożenie pełnomocnictwa: 17,00 zł


Numer konta
22124052111111000049219744
Tryb odwoławczy Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1990 z późn. zm. )
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. , poz. 2355 )
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1088 z późn. zm. )
 • Ustawa z dnia 20 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacj (Dz. U. z 2016 r. , poz. 803 z późn. zm. )
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2005r. w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania tych zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji (Dz. U. z 2010 r. , Nr 75 , poz. 476 )
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2002r. w sprawie wysokości opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności (Dz. U. z 2002 r. , Nr 44 , poz. 419 z późn. zm. )
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Urząd Miejski w Suwałkach Wybierz inny urząd
Wydział Komunikacji
Adres
ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
Telefon
87/5628046 - rejestracja pojazdów,87/5628042 - prawa jazdy,87/5628044 – licencje
Fax
87 562-80-98
Strona BIP
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek
08:00  -  16:00
Wtorek
07:30  -  14:00
Środa
07:30  -  14:00
Czwartek
07:30  -  14:00
Piątek
07:30  -  14:00
Sobota
Nieczynne
Niedziela
Nieczynne
Formularze elektroniczne
Formularz elektroniczny Pismo ogólne   Wypełnij
Formularze i dokumenty do pobrania
Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.
Formularz do pobrania Pełnomocnictwo    Pobierz
Formularz do pobrania Wniosek    Pobierz
Usługi podobne
 • Brak usług podobnych