Wydanie prawa jazdy

Wydanie prawa jazdy
Kogo dotyczy Osoby ubiegające się o wydanie prawa jazdy
Czas realizacji Po złożeniu wniosku generowany jest w systemie informatycznym Profil kandydata na kierowcę (PKK).
Profil kandydata na kierowcę udostępniany jest w systemie informatycznym ośrodkowi szkolenia kierowców prowadzącemu szkolenie osoby, której profil dotyczy, oraz ośrodkowi egzaminowania przeprowadzającemu egzamin państwowy tej osoby.
Prawo jazdy wydawane jest po otrzymaniu od ośrodka egzaminowania informacji o pozytywnym wyniku egzaminu dla osoby zamieszczonej w Profilu kandydata na kierowcę.

Sprawdź, czy Twoje prawo jazdy jest już do odebrania www.kierowca.pwpw.pl
Wymagane dokumenty
 • Osoba, która ubiega się o wydanie prawa jazdy po raz pierwszy składa w urzędzie wniosek o wydanie prawa jazdy oraz:
 • Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem.
 • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy oraz opłaty ewidencyjnej.
 • dokument tożsamości (do wglądu)
 • Po pozytywnej weryfikacji dokumentów generowany jest Profil Kandydata na Kierowcę, który umożliwi zapisanie się na szkolenie w ośrodku szkolenia kierowców.
  Osobom, które nie uzyskały pozytywnego wyniku egzaminu państwowego, a ich dokumenty /po upływie roku od ostatniego egzaminu/ zostały przekazane przez ośrodek egzaminowania do urzędu lub wcześniej znajdowały się w dokumentacji urzędu, na ich wniosek urząd wygeneruje profil kandydata na kierowcę.
 • Kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 • osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.);
 • osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową na zewnętrznym nośniku danych
Opłaty Opłata za wydanie prawa jazdy wraz z opłatą ewidencyjną 100,50 zł.
Tryb odwoławczy Od decyzji odmawiającej wydania prawa jazdy przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. , poz. 341 z późn. zm. )
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. , poz. 231 )
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2016 r. , poz. 280 )
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r. , poz. 83 )
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. , poz. 702 )
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1377 )
 • § Art. 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami ( Dz. U. z 2014 r., poz. 600 z późn. zm.) § 8 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012 r., poz. 1005 z późn. zm.), § 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r., poz. 83), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 447), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami i kierowców(Dz. U. z 2014 r. poz. 949), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 937)
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Starostwo Powiatowe w Hajnówce Wybierz inny urząd
Wydział Komunikacji i Dróg
Adres
ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka
Telefon
85 682 41 34
Fax
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek
07:30  -  15:30
Wtorek
07:30  -  15:30
Środa
07:30  -  15:30
Czwartek
07:30  -  15:30
Piątek
07:30  -  15:30
Sobota
Nieczynne
Niedziela
Nieczynne
Formularze elektroniczne Brak formularzy elektronicznych. Wybranej sprawy nie można zrealizować w sposób elektroniczny we wskazanym Urzędzie.
Formularze i dokumenty do pobrania
Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.
Formularz do pobrania Wniosek o wydanie prawa jazdy    Pobierz
Usługi podobne
 • Brak usług podobnych