Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów

Wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzacych stacje kontroli pojazdów.
Kogo dotyczy Przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów i spełniających ustalenia zawarte w art. 83 ust. 3 ustawy – Prawo o ruchu drogowym.
Czas realizacji Wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów następuje niezwłocznie po złożeniu wniosku.
Wymagane dokumenty
  • Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów.
  • Oświadczenie – art. 83a ustawy – Prawo o ruchu drogowym.
Opłaty Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. poz.1044) dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej podlega opłacie skarbowej: 412 PLN

Numer konta
86102013320000100209834641
Tytuł płatności
opłata skarbowa
Kwota
412 zł
Dodatkowe informacje
Opłata w dniu złożenia wniosku na konto Urzędu Miejskiego w w Sokółce, Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka
Tryb odwoławczy Od decyzji odmawiającej wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
Podstawy prawne
  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1260 z późn. zm. )
  • Ustawa z dnia 6 marca 2018r. - Prawo przedsiębiorców. (Dz. U. z 2018 r. , poz. 646 )
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 lutego 2006r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzającej badania techniczne pojazdów (Dz. U. z 2006 r. , Nr 40 , poz. 275 )
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 września 2004r. w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów (Dz. U. z 2004 r. , Nr 223 , poz. 2264 )
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Starostwo Powiatowe w Sokółce Wybierz inny urząd
Adres
ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka
Telefon
857110870
Fax
857112008
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek
08:00  -  16:00
Wtorek
07:30  -  18:00
Środa
07:30  -  15:30
Czwartek
07:30  -  15:30
Piątek
07:30  -  15:30
Sobota
Nieczynne
Niedziela
Nieczynne
Uwagi
Do wniosku dołączyć:
- Poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów -poświadczenie wydaje, w drodze decyzji, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego)
- Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie siedziby lub miejsca zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
- Kopia dokumentu potwierdzającego że nie jest przedsiębiorcą, w stosunku do którego otwarto likwidacje lub upadłość
- Zaświadczenie o niekaralności
Formularze elektroniczne
Formularz elektroniczny Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów   Wypełnij
Usługi podobne
  • Brak usług podobnych