Wpis do ewidencji wykładowców

Wykładowcą może być osoba, która:
1) Złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę;
2) Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji;
b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej;
c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów;
d) prowadzenia pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka;
e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu;
f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości.
3) Jest wpisana do ewidencji wykładowców.
Kogo dotyczy Wykładowców na kursach nauki jazdy
Czas realizacji Wydanie decyzji o dokonaniu wpisu do ewidencji wykładowców oraz wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji wykładowców następuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów.
Wymagane dokumenty
  • Wniosek
  • Zaświadczenie o pozytywnym wyniku egzaminu sprawdzającym kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę
  • Zaświadczenie o niekaralności
Opłaty Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2015r. poz. 2096) opłata za wpis do ewidencji instruktorów wynosi 50,00 zł.
Dodatkowe informacje o opłacie oraz sposobie płatności zostaną wyświetlone po wybraniu urzędu, w którym realizowana będzie usługa.
Tryb odwoławczy Od decyzji odmawiającej wpisu do ewidencji wykładowców przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
Podstawy prawne
  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. , poz. 978 z późn. zm. )
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców. (Dz. U. z 2016 r. , poz. 280 z późn. zm. )
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1791 )
Usługa może posiadać podstawy prawne wynikające z lokalnego prawa widoczne po wybraniu urzędu, w którym realizowana będzie usługa.
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Formularze elektroniczne
Aby wypełnić formularz należy najpierw wskazać urząd, w którym ma być realizowana sprawa.
Usługi podobne
  • Brak usług podobnych