Uzyskanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób samochodem osobowym / lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób z kierowcą

Uzyskanie licencji na przewóz powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób z kierowcą.
Kogo dotyczy Przewoźników
Czas realizacji Nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania
Wymagane dokumenty
 • Wniosek o udzielenie licencji
 • oświadczenie osoby zarządzającej transportem
 • kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem
 • dokumenty (oryginały lub kserokopie i oryginały do wglądu) potwierdzające, że przedsiębiorca posiada sytuację finansową zapewniającą podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określoną dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 9 000 EURO na pierwszy pojazd zgłoszony do licencji i po 5000 EURO na każdy następny pojazd zgłoszony do licencji. Sytuację finansową, potwierdza się:
  - rocznym sprawozdaniem finansowym,
  - dokumentami potwierdzającymi dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,
  - dokumentami potwierdzającymi posiadanie akcji lub udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
  - dokumentami potwierdzającymi udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
  - dokumentami potwierdzającymi własność nieruchomości.
 • oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji
 • oświadczenie przedsiębiorcy o zamiarze zatrudnienia kierowców, wobec których nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy lub oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, wobec których nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy
 • wykaz pojazdów zawierający: markę/typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem
 • dowód wpłaty za wydanie licencji
Opłaty od 2 do 15 lat – 700zł
powyżej 15 do 30 lat – 800zł
powyżej 30 do 50 lat – 900zł

Za wydanie wypisu z licencji, na każdy pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku, pobiera się opłatę w wysokości 11% odpowiedniej opłaty jak za udzielenie licencji.

Opłatę uiszcza się łącznie za licencję i odpowiednią ilość wypisów.
Tryb odwoławczy Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. , poz. 2200 z późn. zm. )
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 916 )
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym. (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1260 z późn. zm. )
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018r. - Prawo przedsiębiorców. (Dz. U. z 2018 r. , poz. 646 )
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. (Dz. U. z 2017 r. , poz. 978 z późn. zm. )
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Starostwo Powiatowe w Zambrowie Wybierz inny urząd
Adres
ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów
Telefon
862712418
Fax
862712092
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek
07:30  -  15:30
Wtorek
07:30  -  15:30
Środa
07:30  -  15:30
Czwartek
07:30  -  15:30
Piątek
07:30  -  15:30
Sobota
Nieczynne
Niedziela
Nieczynne
Formularze elektroniczne
Formularz elektroniczny Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą   Wypełnij
Usługi podobne
 • Brak usług podobnych