Udzielenie / zmiana treści licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
Kogo dotyczy Osób ubiegających się o wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
Czas realizacji Nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Wymagane dokumenty
 • Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
 • Oświadczenie przedsiębiorcy, że spełnia wymóg dobrej reputacji, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy
  z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym i nie jest skazany za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności oraz nie wydano mu prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywanie zawodu kierowcy.
  wydano mu prawomocnego zakazu wykonywania zawodu kierowcy.
 • Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki określone w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym
 • Wykaz pojazdów oraz krajowy dokument dopuszczający pojazd do ruchu jako taksówka, a w przypadku, gdy
  przedsiębiorca nie jest właścicielem pojazdu, dokument potwierdzający prawo do dysponowania nim
 • Prawo jazdy kat. B
 • Orzeczenie lekarskie i psychologiczne, potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na
  stanowisku kierowcy
Opłaty Za wydanie licencji na okres:
Za wydanie licencji na okres:
- od 2 do 15 lat - 200 zł
- powyżej 15 do 30 lat - 250 zł
- powyżej 30 do 50 lat - 300 zł

Za zmianę licencji 10% opłaty jak za wydanie nowej licencji.

Numer konta
09124052111111001052705833
Tytuł płatności
licencja taxi, DOM Referat Obsługi Przedsiębiorców
Dodatkowe informacje
Opłata gotówkowa: -za licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką : okres ważności licencji w latach: od 2 do 15: 200 PLN
Opłata gotówkowa: -za licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką : okres ważności licencji w latach: powyżej 15 do 30: 250 PLN
opłata gotówkowa: -za licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką : okres ważności licencji w latach: powyżej 30 do 50: 300 PLN
opłata za oznaczenie: 10 PLN


OPŁATA ZA EGZAMIN: 213.58 PLN
Tryb odwoławczy Od decyzji o wydaniu /odmowie wydania licencji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. , poz. 2200 z późn. zm. )
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1260 z późn. zm. )
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 916 )
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018r. - Prawo przedsiębiorców. (Dz. U. z 2018 r. , poz. 646 )
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. (Dz. U. z 2017 r. , poz. 978 z późn. zm. )
 • UCHWAŁA NR X/109/15 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem przed komisją egzaminacyjną, potwierdzającym znajomość topografii Miasta Białystok oraz przepisów prawa miejscowego, przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewozy lub kierowcę przez niego zatrudnionego.
 • Szkolenia prowadzą: 1. ZDZ Ośrodek Kształcenia Zawodowego ul. Sienkiewicza 77, 15-003 Białystok tel. 85 675 25 17 2. „WoTax” Wojciech Trzasko ul. Olmoncka 5, Stanisławowo 15-604 Białystok tel. 85 675 09 80 3. AKCES Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców Andrzej Sural ul. Lawendowa 62 15-642 Białystok tel. 85 661 49 42, 660 459 262 4. MOJA TAXI Sp. z o.o. ul. Zwycięstwa 8 lok. 302 15-703 Białystok tel. 574 734 907 e-mail: biuro@mojataxi24.pl Podział Miasta na osiedla: http://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/samorzad/rada_miasta/podzial-miasta-na-osiedla.html
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Urząd Miejski w Białymstoku Wybierz inny urząd
Referat Obsługi Przedsiębiorców
Adres
ul. Jana Klemensa Branickiego 3/5, 15-950 Białystok
Telefon
85 879 79 79
Fax
Miejsce przyjmowania dokumentów
Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Obsługi Mieszkańców, Referat Obsługi Przedsiębiorców
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek
08:00  -  17:00
Wtorek
07:30  -  15:30
Środa
07:30  -  15:30
Czwartek
07:30  -  15:30
Piątek
07:30  -  15:30
Sobota
Nieczynne
Niedziela
Nieczynne
Uwagi
Otwarte soboty w Departamencie Obsługi Mieszkańców w 2018 r. (ul. J. K. Branickiego 3/5) w godz. 8.00-12.00:
• 27 stycznia
• 24 lutego
• 24 marca
• 21 kwietnia
• 19 maja
• 30 czerwca
• 28 lipca
• 25 sierpnia
• 29 września
• 20 października
• 24 listopada
• 15 grudnia


Klauzula informacyjna. Urząd Miejski w Białymstoku realizuje wymogi wynikające z przepisów prawa – RODO.

Informacja o przetwarzaniu danych.

1) Administratorem danych jest Prezydent Miasta Białegostoku, Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok;

2) Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, tel. 85 879 79 79, e-mail: bbi@um.bialystok.pl;

3) Dane osobowe są zbierane od osób, których dotyczą oraz od instytucji publicznych w celu realizacji obowiązków przewidzianych prawem i będą przetwarzane zgodnie z ustawą o transporcie drogowym;

4) Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

5) Pozyskane dane będą przechowywane odpowiednio do prowadzonych spraw. Dokumentacja papierowa przechowywana będzie przez okres określony instrukcją kancelaryjną;

6) Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do własnych danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a w przypadku nieobowiązkowych danych prawo do ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

7) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych;

8) Podanie danych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie skutkować będzie odmową wydania uprawnienia.
Formularze elektroniczne Brak formularzy elektronicznych. Wybranej sprawy nie można zrealizować w sposób elektroniczny we wskazanym Urzędzie.
Formularze i dokumenty do pobrania
Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.
Formularz do pobrania oświadczenie    Pobierz
Formularz do pobrania oświadczenie    Pobierz
Formularz do pobrania Oświadczenie o badaniach lekarskich    Pobierz
Formularz do pobrania Pytania Egzaminacyjne    Pobierz
Formularz do pobrania wniosek    Pobierz
Formularz do pobrania Wykaz pojazdów    Pobierz
Usługi podobne
 • Brak usług podobnych