Udzielenie / zmiana treści licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
Kogo dotyczy Osób ubiegających się o wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
Czas realizacji Nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Wymagane dokumenty
 • Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
 • Oświadczenie przedsiębiorcy, że spełnia wymóg dobrej reputacji, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy
  z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym i nie jest skazany za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności oraz nie wydano mu prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywanie zawodu kierowcy.
  wydano mu prawomocnego zakazu wykonywania zawodu kierowcy.
 • Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki określone w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym
 • Wykaz pojazdów oraz krajowy dokument dopuszczający pojazd do ruchu jako taksówka, a w przypadku, gdy
  przedsiębiorca nie jest właścicielem pojazdu, dokument potwierdzający prawo do dysponowania nim
 • Prawo jazdy kat. B
 • Orzeczenie lekarskie i psychologiczne, potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na
  stanowisku kierowcy
Opłaty Za wydanie licencji na okres:
Za wydanie licencji na okres:
- od 2 do 15 lat - 200 zł
- powyżej 15 do 30 lat - 250 zł
- powyżej 30 do 50 lat - 300 zł

Za zmianę licencji 10% opłaty jak za wydanie nowej licencji.

Numer konta
09124052111111001052705833
Tytuł płatności
licencja taxi, DOM Referat Przewozów Drogowych
Dodatkowe informacje
Opłata gotówkowa: -za licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką : okres ważności licencji w latach: od 2 do 15: 200 PLN
Opłata gotówkowa: -za licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką : okres ważności licencji w latach: powyżej 15 do 30: 250 PLN
opłata gotówkowa: -za licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką : okres ważności licencji w latach: powyżej 30 do 50: 300 PLN
opłata za oznaczenie: 10 PLN


OPŁATA ZA EGZAMIN: 202.36 PLN
Tryb odwoławczy Od decyzji o wydaniu /odmowie wydania licencji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1907 z późn. zm. )
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. , poz. 1137 z późn. zm. )
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 916 )
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej. (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1829 )
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. (Dz. U. z 2016 r. , poz. 627 z późn. zm. )
 • UCHWAŁA NR X/109/15 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem przed komisją egzaminacyjną, potwierdzającym znajomość topografii Miasta Białystok oraz przepisów prawa miejscowego, przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewozy lub kierowcę przez niego zatrudnionego.
 • Szkolenia prowadzą: 1. ZDZ Ośrodek Kształcenia Zawodowego ul. Sienkiewicza 77, 15-003 Białystok tel. 85 675 25 17 2. „WoTax” Wojciech Trzasko ul. Olmoncka 5, Stanisławowo 15-604 Białystok tel. 85 675 09 80 3. AKCES Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców Andrzej Sural ul. Lawendowa 62 15-642 Białystok tel. 85 661 49 42, 660 459 262 4. MOJA TAXI Sp. z o.o. ul. Zwycięstwa 8 lok. 302 15-703 Białystok tel. 574 734 907 e-mail: biuro@mojataxi24.pl Podział Miasta na osiedla: http://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/samorzad/rada_miasta/podzial-miasta-na-osiedla.html
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Urząd Miejski w Białymstoku Wybierz inny urząd
Referat Przewozów Drogowych
Adres
ul. Jana Klemensa Branickiego 3/5, 15-950 Białystok
Telefon
Fax
Miejsce przyjmowania dokumentów
Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Obsługi Mieszkańców, Referat Przewozów Drogowych
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek
08:00  -  17:00
Wtorek
07:30  -  15:30
Środa
07:30  -  15:30
Czwartek
07:30  -  15:30
Piątek
07:30  -  15:30
Sobota
Nieczynne
Niedziela
Nieczynne
Uwagi
Otwarte Soboty w Departamencie Obsługi Mieszkańców w 2017 r. (ul. J. K. Branickiego 3/5) w godz. 8.00 – 12.00:
• 28 stycznia 2017 r.
• 25 lutego 2017 r.
• 25 marca 2017 r.
• 22 kwietnia 2017 r.
• 27 maja 2017 r.
• 24 czerwca 2017 r.
• 29 lipca 2017 r.
• 26 sierpnia 2017 r.
• 30 września 2017 r.
• 21 października 2017 r.
• 25 listopada 2017 r.
• 16 grudnia 2017 r.
Formularze elektroniczne Brak formularzy elektronicznych. Wybranej sprawy nie można zrealizować w sposób elektroniczny we wskazanym Urzędzie.
Formularze i dokumenty do pobrania
Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.
Formularz do pobrania OŚWIADCZENIE    Pobierz
Formularz do pobrania OŚWIADCZENIE -KIEROWCA    Pobierz
Formularz do pobrania Oświadczenie o badaniach lekarskich    Pobierz
Formularz do pobrania Pytania egzaminacyjne    Pobierz
Formularz do pobrania Wniosek    Pobierz
Formularz do pobrania Wykaz pojazdów    Pobierz
Usługi podobne
 • Brak usług podobnych