Udzielenie / zmiana treści licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
Kogo dotyczy Osób ubiegających się o wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
Czas realizacji Nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Wymagane dokumenty
 • Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
 • Oświadczenie przedsiębiorcy, że spełnia wymóg dobrej reputacji, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy
  z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym i nie jest skazany za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności oraz nie wydano mu prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywanie zawodu kierowcy.
  wydano mu prawomocnego zakazu wykonywania zawodu kierowcy.
 • Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki określone w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym
 • Wykaz pojazdów oraz krajowy dokument dopuszczający pojazd do ruchu jako taksówka, a w przypadku, gdy
  przedsiębiorca nie jest właścicielem pojazdu, dokument potwierdzający prawo do dysponowania nim
 • Prawo jazdy kat. B
 • Orzeczenie lekarskie i psychologiczne, potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na
  stanowisku kierowcy
Opłaty Za wydanie licencji na okres:
Za wydanie licencji na okres:
- od 2 do 15 lat - 200 zł
- powyżej 15 do 30 lat - 250 zł
- powyżej 30 do 50 lat - 300 zł

Za zmianę licencji 10% opłaty jak za wydanie nowej licencji.
Dodatkowe informacje o opłacie oraz sposobie płatności zostaną wyświetlone po wybraniu urzędu, w którym realizowana będzie usługa.
Tryb odwoławczy Od decyzji o wydaniu /odmowie wydania licencji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. , poz. 2200 z późn. zm. )
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1260 z późn. zm. )
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 916 )
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018r. - Prawo przedsiębiorców. (Dz. U. z 2018 r. , poz. 646 )
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. (Dz. U. z 2017 r. , poz. 978 z późn. zm. )
Usługa może posiadać podstawy prawne wynikające z lokalnego prawa widoczne po wybraniu urzędu, w którym realizowana będzie usługa.
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Formularze elektroniczne
Aby wypełnić formularz należy najpierw wskazać urząd, w którym ma być realizowana sprawa.
Usługi podobne
 • Brak usług podobnych