Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP

Rejestracji pojazdu dokonuje, na wniosek właściciela, starosta właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania (siedzibę), wydając dowód rejestracyjny i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne oraz nalepkę kontrolną, jeżeli jest wymagana.
Kogo dotyczy Właściciela pojazdu.
Czas realizacji Po złożeniu wniosku o rejestrację pojazdu wraz z wymaganymi dokumentami, organ rejestrujący dokonuje niezwłocznie czasowej rejestracji pojazdu z urzędu na okres 30 dni - wydając pozwolenie czasowe i tablice rejestracyjne.
Po tym okresie (z możliwością przedłużenia o 14 dni) właściciel pojazdu może odebrać decyzję o zarejestrowaniu pojazdu i dowód rejestracyjny.

Sprawdź, czy Twój dowód rejestracyjny jest już do odebrania www.pojazd.pwpw.pl
Wymagane dokumenty
 • Wniosek o rejestrację pojazdu.
 • Dowód własności pojazdu.
  Dowodem własności pojazdu jest w szczególności jeden z następujących dokumentów:
  - umowa sprzedaży,
  - umowa zamiany,
  - umowa darowizny,
  - umowa o dożywocie,
  - faktura VAT potwierdzająca nabycie pojazdu,
  - prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności
  W przypadku, gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie się wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu.
  Jeżeli zbywcą pojazdu, jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obrotu pojazdami, jako dowód własności potwierdzający nabycie prawa własności przez tego zbywcę dopuszcza się uwierzytelnioną notarialnie kopię tego dowodu.
 • Kartę pojazdu, jeżeli była wydana;
 • Dowód rejestracyjny;
  Obowiązek dołączenia dowodu rejestracyjnego nie dotyczy pojazdu:
  a) zakupionego po przepadku na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (takiego pojazdu nie dotyczy także obowiązek dołączenia karty pojazdu);
  b) zakupionego od Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Celnej lub Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
  c) czasowo wycofanego z ruchu (zamiast dowodu rejestracyjnego dołącza się decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu);
  d) wyrejestrowanego, mającego co najmniej 25 lat uznanego przez rzeczoznawcę samochodowego za unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji, w przypadku powtórnej rejestracji.
 • Tablice (tablicę) rejestracyjne;
 • Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane;
 • Aktualny odpis z KRS w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • Dowód osobisty –w przypadku osób fizycznych
 • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie pozwolenia czasowego wraz z opłatą ewidencyjną, dowodu rejestracyjnego wraz z opłatą ewidencyjną, nalepek legalizacyjnych, a przy wymianie tablic rejestracyjnych dodatkowo opłaty za wydanie nalepki kontrolnej wraz z opłatą ewidencyjną i tablic rejestracyjnych wraz z opłatą ewidencyjną.
Opłaty - za wydanie dowodu rejestracyjnego: 54,00 zł
- opłata ewidencyjna za wydanie dowodu rejestracyjnego: 0,50 zł
- za wydanie pozwolenia czasowego z urzędu: 13,50 zł
- opłata ewidencyjna za wydanie pozwolenia czasowego: 0,50 zł
- za wydanie nalepek legalizacyjnych: 12,50 zł
- za wydanie nalepki kontrolnej: 18,50 zł
- opłata ewidencyjna za wydanie nalepki kontrolnej: 0,50 zł
- za wydanie tablic rejestracyjnych zwyczajnych na samochód: 80,00 zł
- za wydanie tablic rejestracyjnych zwyczajnych na przyczepę: 40,00 zł
- za wydanie tablic rejestracyjnych zwyczajnych na motocykl: 40,00 zł
- za wydanie tablic rejestracyjnych zwyczajnych ciągnik rolniczy: 40,00 zł
- za wydanie tablic rejestracyjnych zwyczajnych motorower: 30,00 zł
- za wydanie tablic rejestracyjnych indywidualnych: 1 000,00 zł
- opłata ewidencyjna za wydanie zalegalizowanych tablic rejestracyjnych: 0,50 zł

Tryb odwoławczy Od decyzji dotyczącej rejestracji pojazdu przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1260 z późn. zm. )
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. , poz. 2355 )
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. z 2016 r. , poz. 689 )
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1377 z późn. zm. )
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1088 z późn. zm. )
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Starostwo Powiatowe w Grajewie Wybierz inny urząd
Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych
Adres
ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo
Telefon
Fax
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek
07:30  -  15:30
Wtorek
07:30  -  15:30
Środa
07:30  -  15:30
Czwartek
07:30  -  15:30
Piątek
07:30  -  15:30
Sobota
Nieczynne
Niedziela
Nieczynne
Formularze elektroniczne Brak formularzy elektronicznych. Wybranej sprawy nie można zrealizować w sposób elektroniczny we wskazanym Urzędzie.
Usługi podobne
 • Brak usług podobnych