Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

Rejestracji pojazdu dokonuje, na wniosek właściciela, starosta właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania (siedzibę), wydając dowód rejestracyjny i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne oraz nalepkę kontrolną, jeżeli jest wymagana.
Kogo dotyczy Właściciela pojazdu
Czas realizacji Po złożeniu wniosku o rejestrację pojazdu wraz z wymaganymi dokumentami, organ rejestrujący dokonuje niezwłocznie czasowej rejestracji pojazdu z urzędu na okres 30 dni - wydając pozwolenie czasowe i tablice rejestracyjne.
W tym okresie zamawia spersonalizowany dowód rejestracyjny w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie.
W ciągu 30 dni (z możliwością jednorazowego przedłużenia o 14 dni) organ rejestruje pojazd oraz wydaje dowód rejestracyjny.

Sprawdź, czy Twój dowód rejestracyjny jest już do odebrania www.pojazd.pwpw.pl
Wymagane dokumenty
 • Do wniosku o pierwszą rejestrację na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdu sprowadzonego z zagranicy należy dołączyć:
 • Dowód własności pojazdu;
 • Świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzję o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu - jeżeli są wymagane;
 • Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane albo dowód rejestracyjny
  pojazdu lub inny dokument wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, potwierdzający wykonanie oraz termin ważności badania technicznego;
 • Dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany.
  W przypadku gdy dowód rejestracyjny, składa się z dwóch części: części I i II, właściciel pojazdu powinien dołączyć do wniosku o rejestrację obie części dowodu rejestracyjnego. Jeżeli wnioskujący o rejestrację pojazdu nie dołączył części II dowodu rejestracyjnego, w szczególności w przypadku jej utraty albo zniszczenia, organ rejestrujący uznaje część I dowodu rejestracyjnego za wystarczającą do zarejestrowania pojazdu po otrzymaniu, na wniosek tego organu, pisemnego lub elektronicznego potwierdzenia z organu rejestrującego państwa członkowskiego, że pojazd był zarejestrowany w tym państwie i może być ponownie zarejestrowany w innym państwie członkowskim.
  W przypadku pojazdu sprowadzanego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim zamiast dowodu rejestracyjnego, dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestrację pojazdu, wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie;
 • Dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej.
  W przypadku zakupu pojazdu od przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami dowód odprawy zastępuje adnotacja na dowodzie własności pojazdu określająca datę i numer dokumentu oraz nazwę organu, który dokonał odprawy celnej;
 • Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju "samochodowy inny", podrodzaj "czterokołowiec" (kategoria homologacji L7e) lub podrodzaj "czterokołowiec lekki" (kategoria homologacji L6e) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
 • Tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany.
  W przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych lub w przypadku konieczności zwrotu tych tablic do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony, właściciel pojazdu zamiast tablic rejestracyjnych dołącza stosowne oświadczenie. Oświadczenie może być złożone na wniosku o rejestrację;
 • Tłumaczenia dokumentów sporządzonych w języku obcym na język polski przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula.
  W przypadku braku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tłumacza przysięgłego danego języka dopuszcza się tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony.
  Nie wymaga się tłumaczenia dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego w zakresie zawierającym oznaczenia kodów zastosowanych w tym dowodzie, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz świadectwa zgodności WE albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu;
 • Aktualny odpis z KRS w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • Dowód osobisty –w przypadku osób fizycznych;
 • W przypadku działania przez pełnomocnika należy do wniosku załączyć stosowne pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową;
 • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie pozwolenia czasowego, opłaty ewidencyjnej za wydanie pozwolenia czasowego, dowodu rejestracyjnego, opłaty ewidencyjnej za wydanie dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, opłaty ewidencyjnej za wydanie karty pojazdu, nalepki kontrolnej, opłaty ewidencyjnej za wydanie nalepki kontrolnej, nalepek legalizacyjnych, tablic /tablicy/ rejestracyjnych pojazdu, opłaty ewidencyjnej za wydanie tablic /tablicy/ rejestracyjnych;


 • Do wniosku o powtórną rejestrację na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdu sprowadzonego z zagranicy należy dołączyć:
 • Dowód własności pojazdu;
 • Kartę pojazdu jeżeli była wydana;
 • Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane albo dowodu rejestracyjnego pojazdu lub innego dokumentu wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, potwierdzającego wykonanie oraz termin ważności badania technicznego;
 • Dowód rejestracyjny;
 • Tablice rejestracyjne. W przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych lub w przypadku konieczności zwrotu tych tablic do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony, właściciel pojazdu zamiast tablic rejestracyjnych dołącza stosowne oświadczenie. Oświadczenie może być złożone na wniosku o rejestrację;
 • Aktualny odpis z KRS w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • Dowód osobisty –w przypadku osób fizycznych;
 • W przypadku działania przez pełnomocnika należy do wniosku załączyć stosowne pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową;
 • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie pozwolenia czasowego, opłaty ewidencyjnej za wydanie pozwolenia czasowego, dowodu rejestracyjnego, opłaty ewidencyjnej za wydanie dowodu rejestracyjnego, nalepki kontrolnej, opłaty ewidencyjnej za wydanie nalepki kontrolnej, nalepek legalizacyjnych, tablic /tablicy/ rejestracyjnych pojazdu, opłaty ewidencyjnej za wydanie tablic /tablicy/ rejestracyjnych;
Opłaty - za wydanie dowodu rejestracyjnego: 54,00 zł
- opłata ewidencyjna za wydanie dowodu rejestracyjnego: 0,50 zł
- za wydanie pozwolenia czasowego z urzędu: 13,50 zł
- opłata ewidencyjna za wydanie pozwolenia czasowego: 0,50 zł
- za wydanie nalepek legalizacyjnych: 12,50 zł
- za wydanie nalepki kontrolnej: 18,50 zł
- opłata ewidencyjna za wydanie nalepki kontrolnej: 0,50 zł
- za wydanie tablic rejestracyjnych zwyczajnych na samochód: 80,00 zł
- za wydanie tablic rejestracyjnych zwyczajnych na przyczepę: 40,00 zł
- za wydanie tablic rejestracyjnych zwyczajnych na motocykl: 40,00 zł
- za wydanie tablic rejestracyjnych zwyczajnych ciągnik rolniczy: 40,00 zł
- za wydanie tablic rejestracyjnych zwyczajnych motorower: 30,00 zł
- za wydanie tablic rejestracyjnych indywidualnych: 1 000,00 zł
- opłata ewidencyjna za wydanie zalegalizowanych tablic rejestracyjnych: 0,50 zł
- za wydanie karty pojazdu: 75,00 zł
- opłata ewidencyjna za wydanie karty pojazdu: 0,50 zł

Numer konta
71124020929742008128120002
Tryb odwoławczy Od decyzji dotyczącej rejestracji pojazdu przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1990 z późn. zm. )
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu. (Dz. U. z 2014 r. , poz. 451 )
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2016r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik (Dz. U. z 2016 r. , poz. 457 )
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. , poz. 2355 )
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. z 2016 r. , poz. 689 )
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców ( (Dz. U. z 2015 r. , poz. 681 z późn. zm. )
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1088 z późn. zm. )
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Urząd Miejski w Suwałkach Wybierz inny urząd
Wydział Komunikacji
Adres
ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
Telefon
87/5628046 - rejestracja pojazdów,87/5628042 - prawa jazdy,87/5628044 – licencje
Fax
87 562-80-98
Strona BIP
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek
08:00  -  16:00
Wtorek
07:30  -  14:00
Środa
07:30  -  14:00
Czwartek
07:30  -  14:00
Piątek
07:30  -  14:00
Sobota
Nieczynne
Niedziela
Nieczynne
Formularze elektroniczne
Formularz elektroniczny Pismo ogólne   Wypełnij
Formularze i dokumenty do pobrania
Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.
Formularz do pobrania Pełnomocnictwo    Pobierz
Formularz do pobrania Wniosek    Pobierz
Usługi podobne
 • Brak usług podobnych