Profil Kandydata na kierowcę

Profil kandydata na kierowcę musi uzyskać osoba, która ubiega się o wydanie prawa jazdy.
Kogo dotyczy Kandydat na kierowcę.
Czas realizacji Właściwy organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie, w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych, generuje w systemie teleinformatycznym profil kandydata na kierowcę.

Profil kandydata na kierowcę udostępniany jest w systemie informatycznym ośrodkowi szkolenia kierowców prowadzącemu szkolenie osoby, której profil dotyczy, oraz ośrodkowi egzaminowania przeprowadzającemu egzamin państwowy tej osoby.
Wymagane dokumenty
 • Po raz pierwszy
  dokumenty jakie należy złożyć w urzędzie:
  - wniosek o wydanie prawa jazdy,
  - orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
  - zgodę rodzica lub opiekuna /dotyczy osób, które nie ukończyły 18 lat, a ubiegają się o prawo jazdy kat. AM,A1,A2,B1,B,B+E,C1,C1+E,T;
  - fotografię zgodną z opisem poniżej.
 • W związku z rozszerzeniem uprawnień,
  dokumenty jakie należy złożyć w urzędzie:
  - wniosek o wydanie prawa jazdy,
  - orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
  - orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, /dotyczy osób
  ubiegających się o prawo jazdy kat.: C, C1, D, D1, C+E, C1+E, D+E, D1+E,
  - kserokopie posiadanego prawa jazdy,
  - fotografię zgodną z opisem poniżej.
 • W związku z wymianą wydanego za granicą prawa jazdy nieokreślonego w konwencji o ruchu drogowym,
  dokumenty jakie należy złożyć w urzędzie:
  - wniosek o wydanie prawa jazdy,
  - fotografię zgodną z opisem poniżej,
  - kserokopie posiadanego prawa jazdy wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej; do tłumaczenia dołącza się w sposób trwały kopie przetłumaczonego dokumentu.
 • W związku z przywróceniem uprawnień lub zwrotu prawa jazdy, które było cofnięte/zatrzymane na okres przekraczający rok,
  dokumenty jakie należy złożyć w urzędzie:
  - wniosek o wydanie prawa jazdy,
  - orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem - jeśli było wystawione
  skierowanie,
  - orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem - jeśli było
  wystawione skierowanie,
  - fotografię zgodną z opisem poniżej.
 • Wymiana prawa jazdy z ograniczeniem w postaci kierowania pojazdem z automatyczną skrzynią biegów na prawo jazdy bez ograniczenia.
  - wniosek o wydanie prawa jazdy;
  - fotografię zgodną z opisem poniżej,
  - zgodę rodzica lub opiekuna /dotyczy osób które nie ukończyły 18 lat a ubiegają się o prawo jazdy kat. AM,A1,A2,B1,B,B+E,C1,C1+E,T/;
  - kserokopię posiadanego prawa jazdy.
 • Kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 • osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.);
 • osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową na zewnętrznym nośniku danych.
Opłaty Brak
Tryb odwoławczy Od decyzji odmawiającej wydania profilu na kierowcę przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Prezydenta/Starosty w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. , poz. 978 z późn. zm. )
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. (Dz. U. z 2016 r. , poz. 231 )
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2016 r. , poz. 280 )
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Starostwo Powiatowe w Grajewie Wybierz inny urząd
Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych
Adres
ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo
Telefon
Fax
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek
07:30  -  15:30
Wtorek
07:30  -  15:30
Środa
07:30  -  15:30
Czwartek
07:30  -  15:30
Piątek
07:30  -  15:30
Sobota
Nieczynne
Niedziela
Nieczynne
Formularze elektroniczne Brak formularzy elektronicznych. Wybranej sprawy nie można zrealizować w sposób elektroniczny we wskazanym Urzędzie.
Usługi podobne
 • Brak usług podobnych