Dokonanie lub skreślenie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym o zastawie rejestrowym

Naniesienia lub skreślenia adnotacji o zastawie rejestrowym dokonuje na wniosek właściciela organ, w którym pojazd jest zarejestrowany.
Kogo dotyczy Właściciela zarejestrowanego pojazdu.
Czas realizacji Organ wpisuje lub skreśla stosowną adnotację w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu niezwłocznie po złożeniu przez właściciela wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.
Wymagane dokumenty
 • Do wniosku o dokonanie adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego należy dołączyć:
  - aktualny lub pełen odpis z rejestru zastawów lub zaświadczenie wydane przez centralną informację o zastawach rejestrowych wskazujące, że dany podmiot jako zastawca określonego przedmiotu zastawu rejestrowego jest wpisany do rejestru zastawów pod daną pozycją rejestru zastawów.
  - dowód rejestracyjny.
  - karta pojazdu jeżeli była wydana.
  - dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia OC.
  - aktualny odpis z KRS w przypadku podmiotów rejestrowanych Krajowym Rejestrze Sądowym.
  - dowód osobisty – w przypadku osób fizycznych.
  - w przypadku działania przez pełnomocnika należy do wniosku załączyć stosowne pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową.
 • Do wniosku o skreśleniu adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego należy dołączyć:
  - odpis prawomocnego postanowienia sądu, prowadzącego rejestr zastawów, o wykreśleniu zastawu rejestrowego na pojeździe z rejestru zastawów lub pisemną informację o wykreśleniu zastawu rejestrowego pod danym numerem pozycji rejestru zastawów wraz z podaniem daty wykreślenia oraz nazwy sądu, który wydał postanowienie o wykreśleniu tego zastawu.
  - dowód rejestracyjny.
  - karta pojazdu, jeżeli była wydana
  - dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia OC
  - aktualny odpis z KRS w przypadku podmiotów rejestrowanych KRS
  - dowód osobisty – w przypadku osób fizycznych
  - w przypadku działania przez pełnomocnika należy do wniosku załączyć stosowne pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową.
Opłaty Brak.
Tryb odwoławczy Od decyzji odmawiającej dokonania w dowodzie rejestracyjnym adnotacji o ustanowieniu lub skreśleniu zastawu rejestrowego przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
Podstawy prawne
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2004r. w sprawie trybu dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego (Dz. U. z 2004 r. , Nr 145 , poz. 1542 )
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Urząd Miejski w Białymstoku Wybierz inny urząd
Referat Rejestracji Pojazdów
Adres
ul. Jana Klemensa Branickiego 3/5, 15-950 Białystok
Telefon
Fax
Miejsce przyjmowania dokumentów
I PIĘTRO, SALA 110
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek
08:00  -  17:00
Wtorek
07:30  -  15:30
Środa
07:30  -  15:30
Czwartek
07:30  -  15:30
Piątek
07:30  -  15:30
Sobota
Nieczynne
Niedziela
Nieczynne
Uwagi
Otwarte Soboty w Departamencie Obsługi Mieszkańców w 2018 r. (ul. J. K. Branickiego 3/5) w godz. 8.00 – 12.00:
• 27 stycznia 2018 r.
• 24 lutego 2018 r.
• 24 marca 2018 r.
• 21 kwietnia 2018 r.
• 19 maja 2018 r.
• 30 czerwca 2018 r.
Formularze elektroniczne Brak formularzy elektronicznych. Wybranej sprawy nie można zrealizować w sposób elektroniczny we wskazanym Urzędzie.
Formularze i dokumenty do pobrania
Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.
Formularz do pobrania Wniosek o wpisanie lub skreślenie zastawu rejestrowego do dowodu rejestracyjnego pojazdu    Pobierz
Usługi podobne
 • Brak usług podobnych