Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym HAK, TAXI, VAT, L, PIT, CIT, BUS 100 km/h

Adnotacje w dowodzie rejestracyjnym umieszczane są na wniosek właściciela, przez organ w którym pojazd jest zarejestrowany
Kogo dotyczy Właściciela pojazdu
Czas realizacji Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym pojazdu następuje niezwłocznie po złożeniu zawiadomienia.
Wymagane dokumenty
 • Wniosek
 • Dowód rejestracyjny
 • Karta pojazdu, jeżeli była wydana
 • Zaświadczenie o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu potwierdzające spełnienie niżej wymienionych warunków:
  - pojazd jest przystosowany do ciągnięcia przyczepy (HAK),
  - pojazd jest przystosowany jako taksówka (TAXI),
  - pojazd spełnia wymagania określone w ustawie o podatku od towarów i usług (VAT),
  - pojazd spełnia wymagania określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT),
  - pojazd spełnia wymagania określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT),
  - pojazd jest przystosowany do nauki jazdy lub egzaminu państwowego (L),
  - autobus którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h (BUS 100 km/h).
 • Aktualny odpis z KRS i zaświadczenie o nadanym nr REGON - w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • Dowód osobisty –w przypadku osób fizycznych.
 • Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłaty składki za to ubezpieczenie
Opłaty brak
Tryb odwoławczy Od decyzji odmawiającej dokonania w dowodzie rejestracyjnym adnotacji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1990 z późn. zm. )
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. , Nr 177 , poz. 1054 z późn. zm. )
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1088 )
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów, oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. z 2015 r. , poz. 776 z późn. zm. )
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1038 )
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. , poz. 361 z późn. zm. )
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. (Dz. U. z 2014 r. , poz. 851 z późn. zm. )
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Urząd Miejski w Suwałkach Wybierz inny urząd
Wydział Komunikacji
Adres
ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
Telefon
87/5628046 - rejestracja pojazdów,87/5628042 - prawa jazdy,87/5628044 – licencje
Fax
87 562-80-98
Strona BIP
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek
08:00  -  16:00
Wtorek
07:30  -  14:00
Środa
07:30  -  14:00
Czwartek
07:30  -  14:00
Piątek
07:30  -  14:00
Sobota
Nieczynne
Niedziela
Nieczynne
Formularze elektroniczne
Formularz elektroniczny Pismo ogólne   Wypełnij
Formularze i dokumenty do pobrania
Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.
Formularz do pobrania Pełnomocnictwo    Pobierz
Formularz do pobrania Wniosek    Pobierz
Usługi podobne
 • Brak usług podobnych