Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym HAK, TAXI, VAT, L, PIT, CIT, BUS 100 km/h

Adnotacje w dowodzie rejestracyjnym umieszczane są na wniosek właściciela, przez organ w którym pojazd jest zarejestrowany
Kogo dotyczy Właściciela pojazdu
Czas realizacji Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym pojazdu następuje niezwłocznie po złożeniu zawiadomienia.
Wymagane dokumenty
 • Wniosek
 • Dowód rejestracyjny
 • Karta pojazdu, jeżeli była wydana
 • Zaświadczenie o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu potwierdzające spełnienie niżej wymienionych warunków:
  - pojazd jest przystosowany do ciągnięcia przyczepy (HAK),
  - pojazd jest przystosowany jako taksówka (TAXI),
  - pojazd spełnia wymagania określone w ustawie o podatku od towarów i usług (VAT),
  - pojazd spełnia wymagania określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT),
  - pojazd spełnia wymagania określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT),
  - pojazd jest przystosowany do nauki jazdy lub egzaminu państwowego (L),
  - autobus którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h (BUS 100 km/h).
 • Aktualny odpis z KRS i zaświadczenie o nadanym nr REGON - w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • Dowód osobisty –w przypadku osób fizycznych.
 • Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłaty składki za to ubezpieczenie
Opłaty brak
Tryb odwoławczy Od decyzji odmawiającej dokonania w dowodzie rejestracyjnym adnotacji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1260 z późn. zm. )
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. , Nr 177 , poz. 1054 z późn. zm. )
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1088 )
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów, oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. z 2015 r. , poz. 776 z późn. zm. )
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1038 )
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. , poz. 361 z późn. zm. )
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. (Dz. U. z 2014 r. , poz. 851 z późn. zm. )
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Urząd Miejski w Białymstoku Wybierz inny urząd
Departament Obsługi Mieszkańców
Adres
ul. Jana Klemensa Branickiego 3/5, 15-950 Białystok
Telefon
Fax
Miejsce przyjmowania dokumentów
I PIĘTRO, SALA 110
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek
08:00  -  17:00
Wtorek
07:30  -  15:30
Środa
07:30  -  15:30
Czwartek
07:30  -  15:30
Piątek
07:30  -  15:30
Sobota
Nieczynne
Niedziela
Nieczynne
Uwagi
Otwarte soboty w Departamencie Obsługi Mieszkańców w 2018 r. (ul. J. K. Branickiego 3/5) w godz. 8.00-12.00:
• 27 stycznia 2018 r.
• 24 lutego 2018 r.
• 24 marca 2018 r.
• 21 kwietnia 2018 r.
• 19 maja 2018 r.
• 30 czerwca 2018 r.
• 28 lipca 2018 r.
• 25 sierpnia 2018 r.
• 29 września 2018 r.
• 20 października 2018 r.
• 24 listopada 2018 r.
• 15 grudnia 2018 r.

Klauzula informacyjna. Urząd Miejski w Białymstoku realizujewymogi wynikające z przepisów prawa – RODO.

Informacja o przetwarzaniu danych:

1. Administratorem danych jest Prezydent Miasta Białegostoku, Urząd Miejski w Białymstoku, 15-950 Białystok ul. Słonimska 1;
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Urząd Miejski w Białymstoku, 15-950 Białystok ul. Słonimska 1, tel. 85 879 79 79, e-mail: bbi@um.bialystok.pl;
3. Dane osobowe są zbierane w celu realizacji zadań związanych z postępowaniami dotyczącymi rejestracji i wyrejestrowania pojazdów oraz zgłaszanie zmian i wpisów w dowodach rejestracyjnych oraz kartach pojazdów.
W przypadku Stacji Kontroli Pojazdów: w celu wydawania i cofania diagnostom uprawnień do przeprowadzania badań technicznych;
4. Przetwarzanie danych wynika z prawnie uzasadnionych interesów administratora, które wynikają z przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym;
5. Dane mogą/będą udostępniane podmiotom uprawnionym zgodnie z przepisami prawa;
6. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej: dane dotyczące utraconego dowodu rejestracyjnego, kradzieży pojazdu i tablic rejestracyjnych będą przekazywane do Systemu Informacyjnego Schengen II za pośrednictwem Krajowego Systemu Informatycznego prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji;
7. Pozyskane dane będą przechowywane przez okres 10 lat od daty wyrejestrowania pojazdu lub ubycia do innego urzędu;
8. Przysługuje Pani/Panu do żądania dostępu do własnych danych, prawo do sprostowania, a w przypadku nieobowiązkowych danych – ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych;
10. Podanie danych jest wymogiem ustawowym wynikającym z ustawy Prawo o ruchu drogowym, a ich niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości realizacji zadań wynikających z przepisów prawa.
Formularze elektroniczne Brak formularzy elektronicznych. Wybranej sprawy nie można zrealizować w sposób elektroniczny we wskazanym Urzędzie.
Formularze i dokumenty do pobrania
Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.
Formularz do pobrania WNIOSEK / ZAWIADOMIENIE    Pobierz
Usługi podobne
 • Brak usług podobnych