Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu oraz przedłużenie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu

Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może być przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 48 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu.
Wycofaniu czasowemu, podlegają zarejestrowane:
1) samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t;
2) ciągniki samochodowe;
3) pojazdy specjalne;
4) autobusy.
Czasowego wycofania pojazdu z ruchu dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu.
Kogo dotyczy Właściciela pojazdu lub podmiotu, któremu powierzono pojazd w trybie przepisu art. 73 ust. 5 ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
Czas realizacji Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu oraz przedłużenie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu następuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów w drodze decyzji administracyjnej.
Wymagane dokumenty
 • Do wniosku o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu należy dołączyć:
  - Dowód rejestracyjny.
  - Karta pojazdu, jeżeli była wydana.
  - Tablice rejestracyjne.
  - Dowód osobisty – w przypadku osób fizycznych
  - W przypadku działania przez pełnomocnika należy do wniosku załączyć stosowne pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową
  - Aktualny odpis z KRS i zaświadczenie o nadanym nr REGON - w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym.
  - Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłaty składki za to ubezpieczenie - do wglądu.
  - Dowód uiszczenia opłaty za decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.

  Do wniosku o przedłużenie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu należy dołączyć:
  - kartę pojazdu, jeżeli była wydana;
  - decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu;
  - dowód uiszczenia opłaty za przedłużenie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu.
Opłaty Opłata za decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu na okres 2 miesięcy wynosi 80,00 zł.
W przypadku wycofania pojazdu z ruchu na okres dłuższy niż 2 miesiące, ale nie dłuższy niż okres dopuszczalnego czasowego wycofania pojazdu z ruchu opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu o:
1) 4 zł -od 3 do 12 miesiąca;
2) 2 zł -od 13 do 24 miesiąca;
3) 0,25 zł -od 25 do 48 miesiąca


Numer konta
09124052111111001052705833
Tytuł płatności
Opłata za czasowe wycofanie pojazdu nr VIN: ...
Tryb odwoławczy Od decyzji dotyczącej czasowego wycofania pojazdu z ruchu przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczeg
Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1260 z późn. zm. )
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (Dz. U. z 2004 r. , poz. 2856 z późn. zm. )
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1088 )
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Urząd Miejski w Białymstoku Wybierz inny urząd
Referat Rejestracji Pojazdów
Adres
ul. Jana Klemensa Branickiego 3/5, 15-950 Białystok
Telefon
Fax
Miejsce przyjmowania dokumentów
I piętro, sala 110
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek
08:00  -  17:00
Wtorek
07:30  -  15:30
Środa
07:30  -  15:30
Czwartek
07:30  -  15:30
Piątek
07:30  -  15:30
Sobota
Nieczynne
Niedziela
Nieczynne
Uwagi
Otwarte soboty w Departamencie Obsługi Mieszkańców w 2018 r. (ul. J. K. Branickiego 3/5) w godz. 8.00-12.00:
• 27 stycznia 2018 r.
• 24 lutego 2018 r.
• 24 marca 2018 r.
• 21 kwietnia 2018 r.
• 19 maja 2018 r.
• 30 czerwca 2018 r.
• 28 lipca 2018 r.
• 25 sierpnia 2018 r.
• 29 września 2018 r.
• 20 października 2018 r.
• 24 listopada 2018 r.
• 15 grudnia 2018 r.

Klauzula informacyjna. Urząd Miejski w Białymstoku realizujewymogi wynikające z przepisów prawa – RODO.

Informacja o przetwarzaniu danych:

1. Administratorem danych jest Prezydent Miasta Białegostoku, Urząd Miejski w Białymstoku, 15-950 Białystok ul. Słonimska 1;
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Urząd Miejski w Białymstoku, 15-950 Białystok ul. Słonimska 1, tel. 85 879 79 79, e-mail: bbi@um.bialystok.pl;
3. Dane osobowe są zbierane w celu realizacji zadań związanych z postępowaniami dotyczącymi rejestracji i wyrejestrowania pojazdów oraz zgłaszanie zmian i wpisów w dowodach rejestracyjnych oraz kartach pojazdów.
W przypadku Stacji Kontroli Pojazdów: w celu wydawania i cofania diagnostom uprawnień do przeprowadzania badań technicznych;
4. Przetwarzanie danych wynika z prawnie uzasadnionych interesów administratora, które wynikają z przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym;
5. Dane mogą/będą udostępniane podmiotom uprawnionym zgodnie z przepisami prawa;
6. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej: dane dotyczące utraconego dowodu rejestracyjnego, kradzieży pojazdu i tablic rejestracyjnych będą przekazywane do Systemu Informacyjnego Schengen II za pośrednictwem Krajowego Systemu Informatycznego prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji;
7. Pozyskane dane będą przechowywane przez okres 10 lat od daty wyrejestrowania pojazdu lub ubycia do innego urzędu;
8. Przysługuje Pani/Panu do żądania dostępu do własnych danych, prawo do sprostowania, a w przypadku nieobowiązkowych danych – ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych;
10. Podanie danych jest wymogiem ustawowym wynikającym z ustawy Prawo o ruchu drogowym, a ich niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości realizacji zadań wynikających z przepisów prawa.
Formularze elektroniczne Brak formularzy elektronicznych. Wybranej sprawy nie można zrealizować w sposób elektroniczny we wskazanym Urzędzie.
Formularze i dokumenty do pobrania
Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.
Formularz do pobrania Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu    Pobierz
Usługi podobne
 • Brak usług podobnych