Czasowa rejestracja pojazdu na wniosek

Czasowej rejestracji dokonuje się na okres nie przekraczający 30 dni. W przypadku czasowej rejestracji na wniosek jednostki uprawnionej lub jednostki badawczej producenta pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części, rejestracji dokonuje się na okres wynikający z wniosku, nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy.
Kogo dotyczy Właściciel pojazdu lub jednostka uprawniona lub jednostka badawcza producenta pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części.
Czas realizacji Czasowa rejestracja pojazdu następuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów w drodze decyzji administracyjnej
Wymagane dokumenty
 • W przypadku czasowej rejestracji pojazdu w celu umożliwienia wywozu pojazdu za granicę do wniosku należy dołączyć:
  - dowód własności pojazdu;
  - dowód rejestracyjny;
  - kartę pojazdu, jeżeli była wydana;
  - dowód uiszczenia opłaty za wydanie pozwolenia czasowego, znaków legalizacyjnych, tablic tymczasowych w celu wywozu pojazdu za granicę, opłaty ewidencyjnej za wydanie pozwolenia czasowego, opłaty ewidencyjnej za wydanie zalegalizowanych tablic rejestracyjnych.
 • W przypadku czasowej rejestracji pojazdu w celu umożliwienia przejazdu pojazdem z miejsca zakupu lub odbioru pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do wniosku należy dołączyć:
  - dowód własności pojazdu;
  - dowód rejestracyjny;
  - dowód uiszczenia opłaty za wydanie pozwolenia czasowego, znaków legalizacyjnych, tablic tymczasowych, opłaty ewidencyjnej za wydanie pozwolenia czasowego, opłaty ewidencyjnej za wydanie zalegalizowanych tablic rejestracyjnych.
  Jeżeli pojazd zakupiony lub odebrany na terytorium, Rzeczypospolitej Polskiej został sprowadzony z zagranicy przepisy o rejestracji stosuje się odpowiednio - patrz: REJESTRACJA POJAZDU.
 • W przypadku czasowej rejestracji pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy do wniosku dołączyć:
  - dowód rejestracyjny;
  - tablice (tablicę) rejestracyjne;
  - dowód własności pojazdu, jeżeli z wnioskiem występuje nabywca;
  - dowód uiszczenia opłaty za wydanie pozwolenia czasowego, znaków legalizacyjnych, tablic tymczasowych,opłaty ewidencyjnej za wydanie pozwolenia czasowego, opłaty ewidencyjnej za wydanie zalegalizowanych tablic rejestracyjnych.
 • W przypadku czasowej rejestracji pojazdu na wniosek jednostki uprawnionej lub jednostki badawczej producenta pojazdu, jego wyposażenia lub części - w celu umożliwienia odpowiednich badań do wniosku należy dołączyć:
  - dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca jest jednostką uprawnioną lub jednostką badawczą producenta pojazdu, jego wyposażenia lub części,
  - dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne, w przypadku pojazdów zarejestrowanych,
  - dowód uiszczenia opłaty za wydanie pozwolenia czasowego do wielokrotnego stosowania znaków legalizacyjnych, tymczasowych tablic rejestracyjnych badawczych, opłaty ewidencyjnej za wydanie pozwolenia czasowego, opłaty ewidencyjnej za wydanie zalegalizowanych tablic rejestracyjnych.
 • Przy składaniu wniosku o czasową rejestracje pojazdu należy dodatkowo dostarczyć:
  1. Aktualny odpis z KRS i zaświadczenie o nadanym nr REGON - w przypadku podmiotów rejestrowanych w
  Krajowym Rejestrze Sądowym.
  2. Dowód osobisty –w przypadku osób fizycznych.
  3. W przypadku działania przez pełnomocnika należy do wniosku załączyć stosowne pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową.
  4. Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłaty składki za to
  ubezpieczenie - jeżeli pojazd jest już zarejestrowany w Polsce.
Opłaty ­ za wydanie pozwolenia czasowego na wniosek: 18,50 zł
­ opłata ewidencyjna za wydanie pozwolenia czasowego na wniosek: 0,50 zł
­ za wydanie pozwolenia czasowego do wielokrotnego stosowania: 363,00 zł
­ opłata ewidencyjna za wydanie pozwolenia czasowego do wielokrotnego stosowania: 0,50 zł
­ za wydanie nalepek legalizacyjnych: 12,50 zł
­ za wydanie tablic tymczasowych na samochód: 30,00 zł
­ za wydanie tablic tymczasowych na przyczepę: 15,00 zł
­ za wydanie tablic tymczasowych na motocykl: 12,00 zł
­ za wydanie tablic tymczasowych ciągnik rolniczy: 12,00 zł
­ za wydanie tablic tymczasowych motorower: 12,00 zł
­ za wydanie tablic tymczasowych w celu wywozu pojazdu za granicę na samochód: 80,00 zł
­ za wydanie tablic tymczasowych w celu wywozu pojazdu za granicę na przyczepę, motocykl, ciągnik rolniczy: 40,00 zł
­ za wydanie tablic tymczasowych w celu wywozu pojazdu za granicę na motorower: 30,00 zł
­ opłata ewidencyjna za wydanie zalegalizowanych tablic rejestracyjnych: 0,50 zł


Numer konta
71124020929742008128120002
Tryb odwoławczy Od decyzji dotyczącej czasowej rejestracji pojazdu przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1990 z późn. zm. )
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych. (Dz. U. z 2017 r. , poz. 2355 )
 • Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. z 2016 r. , poz. 689 z późn. zm. )
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1088 )
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1377 z późn. zm. )
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Urząd Miejski w Suwałkach Wybierz inny urząd
Wydział Komunikacji
Adres
ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
Telefon
87/5628046 - rejestracja pojazdów,87/5628042 - prawa jazdy,87/5628044 – licencje
Fax
87 562-80-98
Strona BIP
Miejsce przyjmowania dokumentów
Wydział Komunikacji, pokój nr. 45
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek
08:00  -  16:00
Wtorek
07:30  -  14:00
Środa
07:30  -  14:00
Czwartek
07:30  -  14:00
Piątek
07:30  -  14:00
Sobota
Nieczynne
Niedziela
Nieczynne
Formularze elektroniczne
Formularz elektroniczny Pismo ogólne   Wypełnij
Formularze i dokumenty do pobrania
Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.
Formularz do pobrania Pełnomocnictwo    Pobierz
Formularz do pobrania Wniosek    Pobierz
Usługi podobne
 • Brak usług podobnych