Badanie próbek roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów w kierunku agrofagów kraju importującego

Przedmiotem badań są próbki roślin, produktów lub przedmiotów wyprowadzanych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pobrane w celu weryfikacji spełnienia wymagań importowych państw trzecich (państwo importera), do którego są przeznaczone lub przez którego są przemieszczane w celu zaopatrzenia ich w świadectwo fitosanitarne. Laboratorium wykonuje badanie w zależności od rodzaju towaru przeznaczonego na eksport, zgodnie z metodykami/procedurami zawartymi w aktualnym zakresie badań. Realizacja usługi odbywa się po dostarczeniu próbki przez: - klienta wewnętrznego (jednostki organizacyjne WIORiN – Oddziały lub Delegatury) na zlecenie klienta zewnętrznego wraz z protokołem pobrania prób. Po wykonaniu badania wystawiane jest sprawozdanie z badań.
Kogo dotyczy Podmioty (przedsiębiorcy, osoby fizyczne) eksportujące rośliny, produkty roślinne lub przedmioty.
Czas realizacji W zależności od kierunku badania 1- 5 dni
Wymagane dokumenty
 • Zlecenie
 • Protokół pobrania próby (wypełniony przez Oddziały/Delegatury WIORiN)
Opłaty Wysokość opłat określa Rozporządzenie MRiRW z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz za wydawanie etykiet, paszportów roślin lub plomb urzędowych(Dz.U. Nr 122, poz. 789), załącznik nr 1 stawki opłat za świadczenia usług przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa w zakresie pobierania prób, przeprowadzania badań makroskopowych i laboratoryjnych, dokonywania oceny organoleptycznej oraz przeprowadzania szkoleń.
Dodatkowe informacje o opłacie oraz sposobie płatności zostaną wyświetlone po wybraniu urzędu, w którym realizowana będzie usługa.
Tryb odwoławczy 14 dni od otrzymania sprawozdania z badań
Podstawy prawne
 • Ustawa z 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2014 r. , poz. 621 z późn. zm. )
  • Art. 103, ust. 1
  • Art. 18, ust. 1
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz za wydawanie etykiet, paszportów roślin lub plomb urzędowych. (Dz. U. z 2011 r. , Nr 272 , poz. 1611 )
 • Rozporządzenie MRiRW z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz za wydawanie etykiet, paszportów roślin lub plomb urzędowych (Dz. U. z 2008 r. , Nr 122 , poz. 789 )
 • Rozporządzenie MRiRW z dnia 31 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz za wydawanie etykiet, paszportów roślin, plomb urzędowych i formularzy paszportów roślin. (Dz. U. z 2015 r. , poz. 88 )
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz za wydawanie paszportów roślin i formularzy paszportów roślin. (Dz. U. z 2015 r. , poz. 482 )
Usługa może posiadać podstawy prawne wynikające z lokalnego prawa widoczne po wybraniu urzędu, w którym realizowana będzie usługa.
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Formularze elektroniczne
Aby wypełnić formularz należy najpierw wskazać urząd, w którym ma być realizowana sprawa.
Usługi podobne
 • Brak usług podobnych