Badanie próbek bulw ziemniaka na obecność bakterii Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus i Ralstonia solanacearum.

Przedmiotem badań są próbki: - bulw ziemniaka sadzeniaka, aby stwierdzić, że materiał ten spełnia wymagania specjalne określone w przepisach wydanych na podstawie art.20 ust.1 Ustawy z dnia 18 grudnia 2003 o ochronie roślin (min. będzie mógł być zaopatrzony w paszport roślin )oraz pochodzi w prostej linii z materiału poddanego urzędowej ocenie i uznanego za wolny od Cms i Rs na podstawie badań laboratoryjnych, - bulw ziemniaka inne niż sadzeniaki z miejsc produkcji sadzeniaka -bulwy ziemniaka wyprodukowane w Rzeczypospolitej Polskiej, które będą przemieszczane do innych państw członkowskich Unii Europejskiej w celu wydania zaświadczenia, że po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych są wolne od Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus i Ralstonia solanacearum, - bulw ziemniaka na bezpośrednie zlecenie podmiotów (klienta zewnętrznego). Laboratorium wykonuje badanie zgodnie. Dyrektywą Komisji 2006/56/WE z dnia 12.06.2006 Załącznik I (z wyłączeniem pkt.6,9.1,9.3,9.5,9.6) oraz Dyrektywą Komisji 2006/63/WE Załącznik II Sekcja VI.A.5.
Kogo dotyczy Przedsiębiorcy posiadający wpis do rejestru przedsiębiorców, dokonujących obrotu materiałem siewnym ziemniaka. Rolnicy posiadający wpis do rejestru podmiotów prowadzących obrót materiałem siewnym ziemniaka, podmioty eksportujące ziemniaki, inne osoby fizyczne.
Czas realizacji Od dostarczenia próbki 3 dni
Wymagane dokumenty
  • Zlecenie
  • Protokół pobrania próby (w przypadku próbek zleconych przez klienta, pobranych przez Oddziały/Delegatury WIORiN)
Opłaty Wysokość opłat określa Rozporządzenie MRiRW z dnia 31 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz za wydawanie etykiet, paszportów roślin, plomb urzędowych i formularzy paszportów roślin. (Dz.U.2015,poz.89).
Dodatkowe informacje o opłacie oraz sposobie płatności zostaną wyświetlone po wybraniu urzędu, w którym realizowana będzie usługa.
Tryb odwoławczy 14 dni od otrzymania sprawozdania z badań
Podstawy prawne
  • Ustawa z 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2014 r. , poz. 621 )
    • Art. 103, ust. 1
  • Rozporządzenie MRiRW z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz za wydawanie etykiet, paszportów roślin lub plomb urzędowych (Dz. U. z 2008 r. , Nr 122 , poz. 789 )
  • Rozporządzenie MRiRW z dnia 31 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz za wydawanie etykiet, paszportów roślin, plomb urzędowych i formularzy paszportów roślin. (Dz. U. z 2015 r. , poz. 88 )
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz za wydawanie paszportów roślin i formularzy paszportów roślin. (Dz. U. z 2015 r. , poz. 482 )
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz za wydawanie etykiet, paszportów roślin lub plomb urzędowych. (Dz. U. z 2011 r. , Nr 272 , poz. 1611 )
Usługa może posiadać podstawy prawne wynikające z lokalnego prawa widoczne po wybraniu urzędu, w którym realizowana będzie usługa.
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Formularze elektroniczne
Aby wypełnić formularz należy najpierw wskazać urząd, w którym ma być realizowana sprawa.
Usługi podobne
  • Brak usług podobnych