Rozpatrywanie odwołań od decyzji starostów w sprawach świadczeń z tytułu bezrobocia

Odwołanie składa osoba fizyczna, której dotyczy wydana decyzja, za pośrednictwem organu i instancji – dyrektora powiatowego urzędu pracy, reprezentującego starostę.
Kogo dotyczy Osoba fizyczna oraz starosta, reprezentowany przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.
Czas realizacji Niezwłocznie, nie dłużej niż 1 miesiąc od chwili wpływu odwołania kompletnego formularza.
Wymagane dokumenty
  • Odwołanie osoby fizycznej
  • Pismo przewodnie organu I instancji
  • Akta postępowania przeprowadzonego w I instancji
Opłaty Brak opłat
Dodatkowe informacje o opłacie oraz sposobie płatności zostaną wyświetlone po wybraniu urzędu, w którym realizowana będzie usługa.
Tryb odwoławczy Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego za pośrednictwem wojewody, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.
Podstawy prawne
  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. , poz. 674 z późn. zm. )
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. , poz. 267 z późn. zm. )
Usługa może posiadać podstawy prawne wynikające z lokalnego prawa widoczne po wybraniu urzędu, w którym realizowana będzie usługa.
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Formularze elektroniczne
Aby wypełnić formularz należy najpierw wskazać urząd, w którym ma być realizowana sprawa.
Usługi podobne
  • Brak usług podobnych