Wniosek o wydanie zgody na prowadzenie apteki szpitalnej

Udzielenie zgody na prowadzenie apteki szpitalnej
Kogo dotyczy Podmioty lecznicze
Czas realizacji 30 dni
Wymagane dokumenty
  • Plan i opis techniczny pomieszczeń przeznaczonych na aptekę szpitalną zaopiniowany pozytywnie przez organy Inspekcji Sanitarnej
  • Wpis do rejestru zakładów opieki zdrowotnej
  • Wskazanie farmaceuty odpowiedzialnego za prowadzenie apteki szpitalnej oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe kandydata: a) dyplom ukończenia studiów b) prawo wykonywania zawodu farmaceuty (aptekarza) c) dokumenty potwierdzające 5-letni staż pracy w aptece lub 3-letni staż pracy w aptece w przypadku, gdy posiada specjalizację z zakresu farmacji aptecznej oraz dyplom specjalizacji d) oświadczenie o podjęciu się funkcji kierownika apteki oraz nie pełnienia funkcji kierownika w innej aptece, punkcie aptecznym lub hurtowni farmaceutycznej
  • Status zakładu opieki zdrowotnej
Opłaty Brak opłat
Dodatkowe informacje o opłacie oraz sposobie płatności zostaną wyświetlone po wybraniu urzędu, w którym realizowana będzie usługa.
Tryb odwoławczy Stronie przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Farmaceutycznego w Warszawie za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Podstawy prawne
  • Ustawa z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. , Nr 45 , poz. 271 z późn. zm. )
    • Art. 106
Usługa może posiadać podstawy prawne wynikające z lokalnego prawa widoczne po wybraniu urzędu, w którym realizowana będzie usługa.
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Formularze elektroniczne
Aby wypełnić formularz należy najpierw wskazać urząd, w którym ma być realizowana sprawa.
Usługi podobne
  • Brak usług podobnych