Udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego

Udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego
Kogo dotyczy Przedsiębiorcy, osoby fizyczne
Czas realizacji 30 dni
Wymagane dokumenty
 • Opinię Inspekcji Sanitarnej o lokalu, zgodnie z odrębnymi przepisami
 • Wyciąg z rejestru, zgodnie z odrębnymi przepisami - np. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osoby fizycznej - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub oświadczenie przedsiębiorcy o nadaniu numeru KRS lub EDG złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy
 • Plan pomieszczeń przeznaczonych na punkt apteczny sporządzony przez osobę uprawnioną i zaopiniowany zgodnie z odrębnymi przepisami (rzeczoznawcę do spraw sanitarno-higienicznych, rzeczoznawcę do spraw BHP, rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń p/poż.)
 • Oświadczenia informujące, że: - podmiot prowadzi/nie prowadzi lub nie wystąpił z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie obrotu hurtowego produktami leczniczymi, - wnioskodawcy w okresie trzech lat przed złożeniem wniosku cofnięto/nie cofnięto zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego, apteki lub hurtowni farmaceutycznej, - wnioskodawca wykonuje/nie wykonuje zawodu lekarza lub lekarza dentysty - w przypadku osoby fizycznej ubiegającej się o zezwolenie; w przypadku osób prawnych oraz spółek powyższe oświadczenie składają osoby będące wspólnikami i członkami zarządu (zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty – Dz. U. z 2002r. Nr 21 poz. 204 z późn. zm.)
 • Oświadczenie osoby odpowiedzialnej za prowadzenie punktu aptecznego oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe kandydata na kierownika punktu aptecznego, tj.:a) w przypadku farmaceuty: - dyplom ukończenia studiów - prawo wykonywania zawodu farmaceuty - dokumenty potwierdzające roczny staż pracy w aptece b) w przypadku technika farmaceutycznego: - dyplom ukończenia Studium Medycznego - dokumenty potwierdzające 3-letni staż pracy w aptece ogólnodostępnej / oryginały dokumentów do wglądu /
 • Opis techniczny pomieszczeń przeznaczonych na punkt apteczny sporządzony przez osobę uprawnioną
 • Oświadczenie, w którym wymienione będą wszystkie podmioty będące członkami grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, której członkiem jest wnioskodawca (oświadczenie powinno zawierać oznaczenie podmiotu, jego siedzibę i adres, a w przypadku osoby fizycznej imię, nazwisko oraz adres). - podmiot jest członkiem/nie jest członkiem grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, której członkowie prowadzą/nie prowadzą na terenie województwa więcej niż 1% punktów aptecznych
 • Tytuł prawny do pomieszczeń punktu aptecznego (np. akt własności lokalu, umowa najmu lokalu, przyrzeczenie umowy, umowa przedwstępna)
 • Oświadczenie, w którym wymienione będą wszystkie podmioty kontrolowane przez wnioskodawcę w sposób bezpośredni lub pośredni, w szczególności podmioty zależne w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (oświadczenie powinno zawierać oznaczenie podmiotu, jego siedzibę i adres, a w przypadku osoby fizycznej imię, nazwisko oraz adres). - Podmiot prowadzi/nie prowadzi na terenie województwa więcej niż 1% punktów aptecznych albo podmioty przez niego kontrolowane w sposób bezpośredni lub pośredni w szczególności podmioty zależne w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów prowadzą/nie prowadzą łącznie więcej niż 1% punktów aptecznych na terenie województwa
Opłaty Opłata za wydanie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego - 1800 zł
Dodatkowe informacje o opłacie oraz sposobie płatności zostaną wyświetlone po wybraniu urzędu, w którym realizowana będzie usługa.
Tryb odwoławczy Stronie przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Farmaceutycznego w Warszawie za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji
Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. , Nr 45 , poz. 271 z późn. zm. )
  • Art. 70, ust. 4
Usługa może posiadać podstawy prawne wynikające z lokalnego prawa widoczne po wybraniu urzędu, w którym realizowana będzie usługa.
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Formularze elektroniczne
Aby wypełnić formularz należy najpierw wskazać urząd, w którym ma być realizowana sprawa.
Usługi podobne
 • Brak usług podobnych