Odwołanie/zażalenie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego od decyzji/postanowienia wydanego w pierwszej instancji przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego

Usługa umożliwia wniesienie odwołania/zażalenia do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego od decyzji/postanowienia wydanego w pierwszej instancji przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Odwołanie/zażalenie strona może wnieść za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego w terminie 14/7 dni od dnia otrzymania decyzji/postanowienia. Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego przekaże odwołanie/zażalenie wraz z aktami sprawy Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanemu w terminie 7 dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie/zażalenie. Przekazywane jest ono w formie papierowej.
Kogo dotyczy Osoby fizyczne lub instytucje, które uczestniczyły w postępowaniu prowadzonym w pierwszej instancji przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego w charakterze stron postępowania.
Czas realizacji Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego przekazuje odwołanie/zażalenie Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego rozpatrzy odwołanie/zażalenie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia, w którym to odwołanie/zażalenie otrzymał.
Wymagane dokumenty
 • Nie dotyczy
Opłaty Brak opłat
Dodatkowe informacje o opłacie oraz sposobie płatności zostaną wyświetlone po wybraniu urzędu, w którym realizowana będzie usługa.
Tryb odwoławczy Od decyzji/postanowienia Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego wydanego po rozpatrzeniu odwołania/zażalenia nie służy odwołanie/zażalenie. Strona może wnieść skargę na decyzję/postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. , poz. 267 z późn. zm. )
  • Art. 141, par. 1
  • Art. 141, par. 2
  • Art. 144
  • Art. 127, par. 1
  • Art. 127, par. 2
  • Art. 128
  • Art. 129, par. 2
  • Art. 131
  • Art. 133
  • Art. 141, par. 1 141, lit. 2 144
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. , poz. 1409 z późn. zm. )
  • Art. 88a, ust. 1, pkt. 1
Usługa może posiadać podstawy prawne wynikające z lokalnego prawa widoczne po wybraniu urzędu, w którym realizowana będzie usługa.
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Formularze elektroniczne
Aby wypełnić formularz należy najpierw wskazać urząd, w którym ma być realizowana sprawa.
Usługi podobne
 • Brak usług podobnych