Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb

Sprzęt pływający służący do połowu ryb podlega obowiązkowi oznakowania i rejestracji. Rejestrację sprzętu prowadzi starosta, a miastach na prawach powiatu - prezydent miasta.
Rejestr sprzętu pływającego prowadzi się odrębnie dla sprzętu:
a. Posiadanego przez uprawnionego do rybactwa.
b. Służącego do amatorskiego połowu ryb.
W zakresie sprzętu uprawnionego do rybactwa starosta (prezydent miasta) dokonuje rejestracji statków używanych do połowu ryb bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości nieprzekraczającym 20 m2 lub o napędzie mechanicznym o mocy do 20 kW.
Informacji w sprawie rejestracji statków do połowu ryb o większych parametrach niż ww. wymienione udziela Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie, ul. Modlińskiej 17, tel. 22 635 93 30.
Niewykonanie obowiązku rejestracji sprzętu do pływania podlega karze grzywny oraz może rodzić dodatkowe kary określone w ustawie o rybactwie śródlądowym.
Kogo dotyczy Posiadacze niezarejestrowanego sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb.
Czas realizacji Wpis do rejestru do 1 miesiąca.
Wydanie zaświadczenia do 7 dni od daty wpływu kompletnego wniosku.
Wymagane dokumenty
 • Wniosek o wpis do rejestru sprzętu pływającego do połowu ryb i/lub wydanie zaświadczenia potwierdzającego zarejestrowanie sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb.
 • Dokument tożsamości do wglądu (np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport).
 • Dowód potwierdzający wniesioną opłatę skarbową (w wysokości 17zł) za wydanie zaświadczenia.
 • W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika – dołączyć (upoważnienie lub pełnomocnictwo) oraz dowód wniesienia opłaty skarbowej (w wysokości 17zł) za złożone upoważnienie lub pełnomocnictwo. Z obowiązku składania pełnomocnictwa (upoważnienia) zwolnieni są członkowie najbliższej rodziny (współmałżonkowie, rodzice, dzieci, rodzeństwo, dziadkowie, adoptowani i adoptujący, szwagrowie, teściowie oraz osoby pozostające we wspólnym pożyciu) i współdomownicy wnioskodawcy.
 • Złożenie dokumentów:
  Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki podawczej.
  2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  3. Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
  W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.
  Odbiór zaświadczenia:
  Zaświadczenie odbiera się osobiście/przez pełnomocnika za upoważnieniem/członka najbliższej rodziny/domownika strony.
  Na żądanie strony zaświadczenie może być przesłane pocztą na adres zainteresowanego.
Opłaty Opłata skarbowa w wysokości 17,00 PLN.
Ewentualna opłata za pełnomocnictwo – 17,00 PLN
Tryb odwoławczy Brak
Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. , poz. 23 z późn. zm. )
 • Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009 r. , Nr 189 , poz. 1471 z późn. zm. )
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. z 2001 r. , Nr 138 , poz. 1559 z późn. zm. )
 • Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2013 r. , poz. 1458 z późn. zm. )
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. , poz. 783 z późn. zm. )
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Starostwo Powiatowe w Hajnówce Wybierz inny urząd
Adres
ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka
Telefon
Fax
856824220
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek
07:30  -  15:30
Wtorek
07:30  -  15:30
Środa
07:30  -  15:30
Czwartek
07:30  -  15:30
Piątek
07:30  -  15:30
Sobota
Nieczynne
Niedziela
Nieczynne
Formularze elektroniczne
Formularz elektroniczny Wniosek o zarejestrowanie sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb   Wypełnij
Usługi podobne
 • Brak usług podobnych