Zawiadomienie o zbyciu pojazdu

W razie przeniesienia na inną osobę własności pojazdu zarejestrowanego, dotychczasowy właściciel przekazuje nowemu właścicielowi dowód rejestracyjny i kartę pojazdu, jeżeli była wydana.
Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić starostę (w miastach na prawach powiatu-prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce jego zamieszkania, o zbyciu pojazdu w terminie nieprzekraczającym 30 dni.
W celu dokonania zawiadomienia o zbyciu pojazdy należy złożyć stosowny wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.
Kogo dotyczy Właściciele pojazdów, którzy sprzedali pojazd.
Czas realizacji Niezwłocznie, po złożeniu kompletnego wniosku dokonywana jest stosowna adnotacja w komputerowej bazie danych ewidencji pojazdów.
Wymagane dokumenty
 • Wypełniony formularz zawiadomienia
 • Kopia dokumentu, na podstawie którego nastąpiło zbycie pojazdu.
 • Dowód osobisty
 • W przypadku firm dodatkowo KRS
 • W przypadku działania przez pełnomocnika należy do wniosku załączyć stosowne pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową (za złożenie dokumentu pełnomocnictwa, poświadczenie zgodności kopii). Zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu oraz jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej.
 • Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  1. Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
  2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  3. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej.
 • Dokumenty do wglądu należy przedstawić:
  1. W sytuacji bezpośredniego kontaktu z urzędem - przy składaniu zawiadomienia.
Opłaty - Zawiadomienie jest wolne od opłat.
- Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa: 17.00 PLN
- Poświadczenie zgodności kopii - od każdej strony: 5.00 PLN
Na dowodzie wpłaty należy określić przedmiot opłaty skarbowej oraz numer VIN pojazdu.
Dodatkowe informacje o opłacie oraz sposobie płatności zostaną wyświetlone po wybraniu urzędu, w którym realizowana będzie usługa.
Tryb odwoławczy Tryb odwoławczy nie występuje.
Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1990 z późn. zm. )
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów. (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1038 )
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1088 )
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. – o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1144 z późn. zm. )
Usługa może posiadać podstawy prawne wynikające z lokalnego prawa widoczne po wybraniu urzędu, w którym realizowana będzie usługa.
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Formularze elektroniczne
Aby wypełnić formularz należy najpierw wskazać urząd, w którym ma być realizowana sprawa.
Usługi podobne
 • Brak usług podobnych