Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy ma prawo do informacji publicznej, udostępnianej na wniosek przez instytucje publiczne. Instytucja publiczna ma obowiązek udostępnić informację publiczną w formie określonej we wniosku, ale ma też prawo do wydania decyzji administracyjnej o odmowie udostępnienia informacji publicznej. Udostępnieniu na wniosek podlega informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej.
Kogo dotyczy Wszyscy obywatele.
Czas realizacji Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
Wymagane dokumenty
 • Wniosek o udostepnienie informacji publicznej
 • Wniosek można złożyć:
  1. listownie - na podany adres instytucji,
  2. osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy (ustnie do protokołu),
  3. przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą urzędu,
  4. drogą elektroniczną poprzez stronę Cyfrowego Urzędu,
  5. drogą mailową na podany adres instytucji.
Opłaty Informacja publiczna udostępniana jest na wniosek bezpłatnie.
Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej organ administracji ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
Tryb odwoławczy W przypadku decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego właściwego dla danej instytucji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1764 z późn. zm. )
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Urząd Gminy Milejczyce Wybierz inny urząd
Adres
ul. Szkolna 5, 17-332 Milejczyce
Telefon
856579070
Fax
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek
07:30  -  15:30
Wtorek
07:30  -  15:30
Środa
07:30  -  15:30
Czwartek
07:30  -  15:30
Piątek
07:30  -  15:30
Sobota
Nieczynne
Niedziela
Nieczynne
Formularze elektroniczne
Formularz elektroniczny Udzielenie informacji publicznej   Wypełnij
Usługi podobne
 • Brak usług podobnych