Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Usługa dla Przedsiębiorców zobowiązanych do złożenia w Urzędzie wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności płatności dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. W przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie do dnia 31 stycznia, przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% rocznej "podstawowej" opłaty za korzystanie z zezwoleń (w przypadku posiadania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w pełnym asortymencie dodatkowa opłata wynosi 945 zł).

Jeżeli przedsiębiorca nie dokonana opłaty w ustawowej wysokości i we wskazanych terminach, może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie kolejnych 30 dni, przy czym kwota do zapłaty zostaje powiększona o 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym.

W przypadku niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty w ustawowych terminach zezwolenie wygasa a przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o nowe zezwolenie po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.
Kogo dotyczy Przedsiębiorcy
Czas realizacji Czas załatwiania
do 30 dni*
* Przedsiębiorca, który prowadzi sprzedaż napojów alkoholowych w danym punkcie, powinien złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w terminie 4 tygodni przed upływem terminu ważności posiadanych aktualnie zezwoleń.
Wymagane dokumenty
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , który powinien zawierać:
  - oznaczenie rodzaju zezwolenia;
  - oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania;
  - numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
  - przedmiot działalności gospodarczej;
  - adres punktu sprzedaży;
  - adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego);
  - podpis przedsiębiorcy.
 • Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
  - dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych;
  - pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
  - decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu.
Opłaty Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie sprzedaży alkoholu w danym punkcie, za rok kalendarzowy wynosi:
- PIWO: 525 PLN
- WINO: 525 PLN
- WÓDKA: 2100 PLN
Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż alkoholu w roku poprzednim.
Jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
- 37 500 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
- 37 500 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
- 77 000 zł. dla napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Numer konta
44807700000000010120000010
Dodatkowe informacje
Opłata za korzystanie z zezwolenia w przypadku przedsiębiorcy rozpoczynającego działalność w tym zakresie wynosi:
• 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa
• 525 zł na sprzedaż napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
• 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu
Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów w roku poprzednim obowiązani są do złożenia do 31 stycznia oświadczenia o wartości sprzedaży tych napojów w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Opłata za korzystanie z zezwolenia wyliczana jest na podstawie wartości sprzedanego alkoholu w roku poprzednim.
Opłata za korzystanie z zezwolenia wnoszona jest w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

Opłata za korzystanie z jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości równej 1/12 opłaty rocznej za poszczególne rodzaje zezwoleń wniesiona przed wydaniem zezwolenia do kasy urzędu lub na konto
Opłata za korzystanie z zezwolenia jednorazowego wynosi:
- 1/12 z 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa
- 1/12 z 525 zł na sprzedaż napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu
- 1/12 z 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu
Tryb odwoławczy W przypadku odmowy wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych stronie przysługuje prawo złożenia odwołania w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
Podstawy prawne
 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r. (Dz. U. z 2016 r. , poz. 487 z późn. zm. )
 • Art. 18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r. (Dz.U.2012.1356 j.t. ze zm.)
 • Uchwała Rady Gminy Nr II/23/02 z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Korycin miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz Uchwała Nr XI/81/08 Rady Gminy Korycin z dnia 31 marca 2008r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Korycin miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Urząd Gminy Korycin Wybierz inny urząd
Adres
ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin
Telefon
857229181
Fax
857229180
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek
07:30  -  15:30
Wtorek
07:30  -  15:30
Środa
07:30  -  15:30
Czwartek
07:30  -  15:30
Piątek
07:30  -  15:30
Sobota
Nieczynne
Niedziela
Nieczynne
Formularze elektroniczne Brak formularzy elektronicznych. Wybranej sprawy nie można zrealizować w sposób elektroniczny we wskazanym Urzędzie.
Formularze i dokumenty do pobrania
Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.
Formularz do pobrania Oświadczenie o wartości sprzedaży alkoholu    Pobierz
Formularz do pobrania Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu    Pobierz
Usługi podobne
 • Brak usług podobnych