Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Usługa dla Przedsiębiorców zobowiązanych do złożenia w Urzędzie wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności płatności dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. W przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie do dnia 31 stycznia, przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% rocznej "podstawowej" opłaty za korzystanie z zezwoleń (w przypadku posiadania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w pełnym asortymencie dodatkowa opłata wynosi 945 zł).

Jeżeli przedsiębiorca nie dokonana opłaty w ustawowej wysokości i we wskazanych terminach, może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie kolejnych 30 dni, przy czym kwota do zapłaty zostaje powiększona o 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym.

W przypadku niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty w ustawowych terminach zezwolenie wygasa a przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o nowe zezwolenie po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.
Kogo dotyczy Przedsiębiorcy
Czas realizacji Czas załatwiania
do 30 dni*
* Przedsiębiorca, który prowadzi sprzedaż napojów alkoholowych w danym punkcie, powinien złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w terminie 4 tygodni przed upływem terminu ważności posiadanych aktualnie zezwoleń.
Wymagane dokumenty
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , który powinien zawierać:
  - oznaczenie rodzaju zezwolenia;
  - oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania;
  - numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
  - przedmiot działalności gospodarczej;
  - adres punktu sprzedaży;
  - adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego);
  - podpis przedsiębiorcy.
 • Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
  - dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych;
  - pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
  - decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu.
Opłaty Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie sprzedaży alkoholu w danym punkcie, za rok kalendarzowy wynosi:
- PIWO: 525 PLN
- WINO: 525 PLN
- WÓDKA: 2100 PLN
Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż alkoholu w roku poprzednim.
Jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
- 37 500 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
- 37 500 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
- 77 000 zł. dla napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Numer konta
81806300010010010001010001
Dodatkowe informacje
Kwota:dla nowych przedsiębiorców 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa , 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu. Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą,:
a. 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł,
b. 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł,
c. 2,7% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających powyżej 18% alkoholu jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 77 000 zł
Tryb odwoławczy W przypadku odmowy wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych stronie przysługuje prawo złożenia odwołania w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
Podstawy prawne
 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r. (Dz. U. z 2016 r. , poz. 487 z późn. zm. )
 • Na podstawie art. 18 ust.1, 2, 3 pkt. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 487) art. 104 i art 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz.23) w związku z Uchwałą Nr II/19/02 Rady Gminy Brańsk z dnia 03 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Brańsk miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz Uchwałą Nr VIII/69/11 Rady Gminy Brańsk z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/19/02 Rady Gminy Brańsk z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Brańsk miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz Uchwałą Nr XXVII/173/2001 Rady gminy Brańsk z dnia 30 sierpnia 2001 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu / z wyjątkiem piwa/, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Urząd Gminy Brańsk Wybierz inny urząd
Wójt Gminy Brańsk
Adres
Rynek 8, 17-120 Brańsk
Telefon
857319208
Fax
857375804
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek
07:30  -  15:30
Wtorek
07:30  -  15:30
Środa
07:30  -  15:30
Czwartek
07:30  -  15:30
Piątek
07:30  -  15:30
Sobota
Nieczynne
Niedziela
Nieczynne
Formularze elektroniczne
Formularz elektroniczny Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   Wypełnij
Formularze i dokumenty do pobrania
Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.
Formularz do pobrania Oświadczenie o wartości sprzedaży alkoholu    Pobierz
Formularz do pobrania Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu    Pobierz
Usługi podobne
 • Brak usług podobnych