Skargi i wnioski

Skarga może dotyczyć spraw wchodzących w zakres zadań urzędu i jednostek organizacyjnych mu podlegających a w szczególności :
a) zaniedbania lub nienależytego wykonania zadań przez właściwe jednostki organizacyjne urzędu albo przez ich pracowników,
b) przewlekłego lub biurokratycznego załatwiania spraw.
Skargi na pracowników urzędu oraz kierowników podległych jednostek organizacyjnych rozpatruje bezpośredni przełożony służbowy bądź w zależności od instytucji Dyrektor/Wójt/Starosta/Prezydent Miasta/Marszałek Województwa. Skargi na Dyrektora/Wójta/Starostę/Prezydenta Miasta/Marszałka Województwa rozpatruje w zależności od instytucji rada gminy/rada powiatu/sejmik wojewódzki.
Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
O sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego w formie pisma.Skarżący niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi może ponowić skargę. W przypadku nie wskazania w ponownej skardze nowych okoliczności, udzielający odpowiedzi może podtrzymać swoje stanowisko.
Na nie załatwienie sprawy w ustalonym terminie skarżącemu służy zażalenie do organu administracji publicznej wyższego stopnia.
Skarga w sprawie indywidualnej, która nie była i nie jest przedmiotem postępowania administracyjnego, powoduje wszczęcie postępowania, jeżeli została złożona przez stronę. W sprawie, w której toczy się postępowanie administracyjne skarga złożona przez stronę podlega rozpatrzeniu w toku postępowania zgodnie z przepisami Kpa. Skargę w sprawie, w której została wydana decyzja ostateczna, uważa się zależnie od jej treści za żądanie wznowienia postępowania lub za żądanie stwierdzenia nieważności decyzji albo jej uchylenia lub zmiany z urzędu.
Kogo dotyczy Dotyczy każdego obywatela.
Czas realizacji Skargi i wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki nie później niż w ciągu miesiąca. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej, stosownie do przepisów art. 36-38 k.p.a wskazany zostaje nowy termin załatwienia sprawy.
Wymagane dokumenty
  • Skargę lub wniosek można złożyć:
    1.Pisemnie
    2. Telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej
    3. Ustnie do protokołu
Opłaty Nie pobiera się.
Dodatkowe informacje o opłacie oraz sposobie płatności zostaną wyświetlone po wybraniu urzędu, w którym realizowana będzie usługa.
Tryb odwoławczy Przepisy nie przewidują trybu odwoławczego.
Podstawy prawne
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1257 z późn. zm. )
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. , Nr 5 , poz. 46 z późn. zm. )
Usługa może posiadać podstawy prawne wynikające z lokalnego prawa widoczne po wybraniu urzędu, w którym realizowana będzie usługa.
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Formularze elektroniczne
Aby wypełnić formularz należy najpierw wskazać urząd, w którym ma być realizowana sprawa.