Pismo ogólne do podmiotu publicznego - Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Pismo ogólne przeznaczone jest do tworzenia pism w postaci elektronicznej wnoszonych za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej lub doręczanych przez podmioty publiczne za potwierdzeniem doręczenia, w przypadkach gdy łącznie spełnione są następujące warunki: • organ administracji publicznej nie określił wzoru dokumentu elektronicznego umożliwiającego załatwienie danej sprawy; • przepisy prawa nie wskazują jednoznacznie, że jedynym skutecznym sposobem przekazania informacji jest jej doręczenie w postaci papierowej.
Kogo dotyczy Każdy.
Czas realizacji Zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej kategorii spraw.
Wymagane dokumenty
  • Zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej kategorii spraw.
Opłaty Zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej kategorii spraw.
Tryb odwoławczy W przypadku, gdy postępowanie administracyjne kończy się wydaniem decyzji - do organu administracji publicznej wyższego stopnia w rozumieniu kpa (np. w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego - Samorządowe Kolegium Odwoławcze, chyba że ustawy szczególne stanowią inaczej, w stosunku do wojewodów - właściwi w sprawie ministrowie) za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Podstawy prawne
  • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. , poz. 235 z późn. zm. )
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011 r. , Nr 206 , poz. 1216 z późn. zm. )
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Biblioteka Pedagogiczna w Łomży Wybierz inny urząd
Adres
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1, 18-400 Łomża
Telefon
86 2165099
Fax
86 2165099
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek
08:00  -  15:00
Wtorek
08:00  -  18:00
Środa
08:00  -  18:00
Czwartek
08:00  -  18:00
Piątek
08:00  -  18:00
Sobota
08:00  -  15:00
Niedziela
Nieczynne
Formularze elektroniczne
Formularz elektroniczny Pismo ogólne do podmiotu publicznego   Wypełnij
Usługi podobne
  • Brak usług podobnych