Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego

Wymeldowanie powinno nastąpić w sytuacji, kiedy osoba opuszcza dotychczasowe miejsce zameldowania. Obowiązek ten dotyczy tak obywateli polskich jak i cudzoziemców. Wymeldowanie na wniosek osoby dotychczas przebywającej pod danym adresem jest czynnością materialno – techniczną.

1. Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.
2. Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu
3. Wymeldowania pobytu stałego lub czasowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), po potwierdzeniu przez pełnomocnika jego tożsamości za pomocą dokumentu tożsamości albo po uwierzytelnieniu pełnomocnika na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
4. Zgłoszenie zgonu, dokonane w urzędzie stanu cywilnego zgodnie z przepisami prawa o aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej, bez konieczności wypełniania formularzy.
5. Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu, wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie lub zgłaszając wyjazd za granicę na pobyt stały, co skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego albo wyjazd na okres dłuższy niż 6 miesięcy, bez zamiaru stałego pobytu za granicą – skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu czasowego. Wymeldowanie następuje wówczas na podstawie formularza zgłoszenia pobytu stałego, formularza zgłoszenia pobytu czasowego lub formularza zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Jeżeli okres pobytu czasowego odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu, osoba opuszczająca miejsce tego pobytu jest zwolniona od obowiązku wymeldowania się.
Kogo dotyczy Osoby, które opuszczają miejsce pobytu stałego lub czasowego. Obowiązek ten dotyczy tak obywateli polskich jak i cudzoziemców.
Czas realizacji W chwili przyjęcia zgłoszenia meldunkowego.
Wymagane dokumenty
 • Wypełniony formularz. Dla osób niepełnoletnich druki meldunkowe wypełnia się oddzielnie.
 • Osoba posiadająca obywatelstwo polskie okazuje dowód osobisty lub w uzasadnionych przypadkach inny dokument ze zdjęciem pozwalający na ustalenie tożsamości. Cudzoziemiec okazuje ważny paszport, kartę pobytu lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.
 • Odpis skrócony aktu urodzenia osoby niepełnoletniej nieposiadającej dokumentu stwierdzającego tożsamość.
 • W sytuacji składania wniosku w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego bezpiecznym podpisem weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem lub podpisem elektronicznym złożonym z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP, dostarczenie dokumentu tożsamości do wglądu nie jest wymagane.
 • Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 • Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  a. Przesłać drogą elektroniczną poprzez stronę Cyfrowego Urzędu lub ePUAP - o ile Zgłaszający posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.
  b. Złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w urzędzie w godzinach jego pracy.
Opłaty Czynności zgłoszenia zameldowania i wymeldowania nie podlegają opłacie skarbowej. Wnioskodawca otrzymuje na wniosek zaświadczenie o dokonaniu czynności. Opłata skarbowa za zaświadczenie wynosi 17 zł.

Dodatkowe informacje
Opłatę skarbową w wysokości 17 zł. wnosi się na rachunek bankowy - Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1, nr.: 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132 w następujących sytuacjach:
- za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa z dopiskiem „opłata od pełnomocnictwo";
- za wydanie zaświadczenia z dopiskiem "zaświadczenie".
Istnieje możliwość na miejscu uiszczenia opłat bez prowizji kartą płatniczą.
Ustawa o opłacie skarbowej określa zwolnienia z opłat.
Tryb odwoławczy Nie dotyczy.
Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1044 z późn. zm. )
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1382 z późn. zm. )
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego. (Dz. U. z 2017 r. , poz. 2411 )
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Urząd Miejski w Białymstoku Wybierz inny urząd
Referat Ewidencji Ludności
Adres
ul. Jana Klemensa Branickiego 3/5, 15-085 Białystok
Telefon
85 879 7979 (INFOLINIA),85 869 6429
Fax
85 869 6209, 85 869 6534
Miejsce przyjmowania dokumentów
sala: 19 (parter) - Sala Obsługi Interesantów
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek
08:00  -  17:00
Wtorek
07:30  -  15:30
Środa
07:30  -  15:30
Czwartek
07:30  -  15:30
Piątek
07:30  -  15:30
Sobota
Nieczynne
Niedziela
Nieczynne
Uwagi
Umów wizytę przez Internet: e-kolejka www.bip.bialystok.pl

Otwarte soboty w Departamencie Obsługi Mieszkańców w 2019 r. (ul. J. K. Branickiego 3/5) w godz. 8.00-12.00:
• 26 stycznia
• 23 lutego
• 30 marca
• 27 kwietnia
• 18 maja
• 29 czerwca
• 27 lipca
• 24 sierpnia
• 28 września
• 26 października
• 30 listopada
• 14 grudnia
Formularze elektroniczne Brak formularzy elektronicznych. Wybranej sprawy nie można zrealizować w sposób elektroniczny we wskazanym Urzędzie.
Formularze i dokumenty do pobrania
Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.
Formularz do pobrania Klauzula informacyjna - RODO    Pobierz
Formularz do pobrania Wniosek o wydanie zaświadczenia    Pobierz
Formularz do pobrania Wzór pełnomocnictwa    Pobierz
Formularz do pobrania Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego    Pobierz
Formularz do pobrania Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego    Pobierz
Usługi podobne
 • Brak usług podobnych