Mediacje

W ramach tego zdarzenia udostępniane są usługi związane mediacjami zmierzającymi do zakończenia sporu cywilnoprawnego między konsumentem a przedsiębiorcą. Podmioty publiczne mogą udostępniać usługi, np.; Wniosek konsumenta o wszczęcie procedury mediacji, zmierzającej do polubownego zakończenia sporu cywilnoprawnego między konsumentem a przedsiębiorcą.

Usługi w danej kategorii