Regulamin korzystania z usług Cyfrowego Urzędu przez Interesantów


https://cu.wrotapodlasia.pl

Rozdz. 1  Zagadnienia wstępne

§ 1

Niniejszy Regulamin określa zasady oraz zakres świadczenia Usług w ramach platformy elektronicznych usług publicznych o nazwie Cyfrowy Urząd (zwany dalej jako „CU”), dostępnej pod adresem https://cu.wrotapodlasia.pl.

§ 2

Administratorem CU jest Województwo Podlaskie reprezentowane przez Marszałka oraz Zarząd Województwa Podlaskiego,  z siedzibą przy  ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1. 15-888 Białystok

§ 3

CU jest zestawem aplikacji, przeznaczonych do udostępniania usług publicznych, w tym narzędziem spełniającym funkcję Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędów w rozumieniu przepisów art. 3 pkt 17 ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114) oraz „systemu teleinformatycznego służącego do obsługi doręczeń” Urzędów w rozumieniu przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U.  Nr 206 poz. 1216  z późn.zm.), jak również środkiem umożliwiającym realizowanie płatności wynikających z obciążeń skarbowych i podatkowych oraz za czynności urzędowe, jak też dostęp do informacji, e-usług.

Rozdz.  2  Stosowane definicje
 

1. Administrator CU – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.
2. Cyfrowy Urząd – Część Systemu Wrót Podlasia umożliwiająca świadczenie usług elektronicznych zlokalizowana na platformie Wrota Podlasia.
3. Dokument elektroniczny – Dokument Elektroniczny w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).
4. ePUAP – Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, określona w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).
5. Kpa – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 23).
6. Karta usługi - zakres informacyjny, część informacji o usłudze indywidualna dla każdego podmiotu świadczącego usługę. Informacje w karcie usługi danego usługodawcy są widoczne po wybraniu przez usługobiorcę danego usługodawcy.
7. Opis usługi  – zakres informacyjny, część informacji o usłudze jednolita dla wszystkich usługodawców świadczących daną usługę.
8. Profil zaufany ePUAP – zestaw informacji identyfikujących i opisujących podmiot lub osobę będącą użytkownikiem konta na ePUAP, który został w wiarygodny sposób potwierdzony przez organ podmiotu określonego w art. 2, zgodnie z definicją zamieszczoną w art. 3 ust. 14 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).
9. Podpis elektroniczny – dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny.
10. Rejestr publiczny – rejestr, ewidencja, wykaz, lista, spis albo inna forma ewidencji, służące do realizacji zadań publicznych, prowadzone przez podmioty publiczne (w tym JST) na podstawie odrębnych przepisów ustawowych.
11. Regulamin – niniejszy dokument.
12. Świadczenie usługi drogą elektroniczną - usługa polegająca na przekazie danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanych i otrzymywanych za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych – w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).
13. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną, o których mowa art. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).
14. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną, za pomocą CU, przez podmiot publiczny na rzecz osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a także inne formy komunikacji pomiędzy podmiotami publicznymi, osobami fizycznymi, prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, służące realizacji zadań publicznych lub wywiązywaniu się obywateli i organizacji z obowiązków wobec jednostek samorządu terytorialnego.
15. Usługodawca – Podmiot realizujący zadania publiczne (jednostki organizacyjne administracji publicznej) udostępniający swoje usługi na CU.
16. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług dostarczanych przez CU.
17. Uwierzytelnienie – proces polegający na potwierdzeniu zadeklarowanej tożsamości Usługobiorcy lub Usługodawcy korzystającego z usług realizowanych za pomocą CU.

Rozdz. 3  Prawa i obowiązki Usługobiorców korzystających z platformy CU
 
§ 1

Usługobiorca jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z CU.

§ 2

Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z CU w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz postanowieniami Regulaminu.

§ 3

Korzystanie przez Usługobiorcę z Usług CU jest bezpłatne. Opłaty mogą być wymagane jedynie w ramach korzystania z Usług, które wymagają wniesienia opłaty na mocy stosownych przepisów.

§ 4

1. CU udostępnia treści powszechnie dostępne (dla wszystkich Usługobiorców) oraz – odrębnie – treści dostępne dla Usługobiorców zarejestrowanych, jak również odrębne dla Usługobiorców zarejestrowanych z kontem potwierdzonym podpisem elektronicznym lub Profilem zaufanym ePUAP.
2. Potwierdzenie konta polega na weryfikacji tożsamości właściciela konta poprzez podpisanie deklaracji przy pomocy wybranego mechanizmu podpisu elektronicznego (podpis certyfikatem kwalifikowanym lub zaufanym profilem ePUAP). Podczas weryfikacji tożsamości imię, nazwisko i numer PESEL deklarowane przez Usługodawcę muszą być zgodne z analogicznymi danymi zawartymi w certyfikacie kwalifikowanym lub usłudze Zaufanego Profilu ePUAP.
3. Zmiana danych potwierdzanych w ust.1 musi być poprzedzona zmianą danych w certyfikacie kwalifikowanym lub usłudze Zaufanego Profilu ePUAP i zrealizowana przez ponowienie czynności potwierdzenia konta. 

§ 5

1. Umożliwia się korzystanie przez Usługobiorcę z funkcjonalności CU bez rejestracji i logowania, za wyjątkiem funkcji wymienionych w ust. 2, które wymagają rejestracji i logowania lub funkcji wymienionych w ust. 3, które wymagają rejestracji, potwierdzenia konta i logowania.
2. Rejestracja i zalogowanie interesanta  pozwalają na posiadanie personalnego profilu w systemie CU, który zapewnia funkcjonalność składu dokumentów oraz automatycznego wypełniania formularzy danymi interesanta zawartymi w profilu.
3. Posiadanie przez interesanta konta potwierdzonego pozwala na dostęp do dokumentów udostępnionych przez usługodawców w systemach klasy EZD(SEOD) oraz na rejestrację wizyt w kalendarzach wymagających posiadania konta potwierdzonego. 

§ 6

CU przewiduje możliwość logowania się przez Usługobiorców również poprzez wykorzystanie modułu uwierzytelniania ePUAP. W tym celu Usługobiorca musi powiązać konto w CU z kontem na ePUAP. Może to wykonać w momencie rejestracji konta w CU w procesie rejestracji lub po rejestracji w ustawieniach profilu interesanta na CU.

§ 7

1. W momencie rejestracji konta na CU Usługobiorca oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie i usuwanie danych adresowych (w tym adresu e-mail) przez Administratora CU oraz Usługodawców, a w szczególnych przypadkach także innych danych, ale tylko w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług i na zasadach zgodnych z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

2. Usługobiorca niezarejestrowany składa oświadczenie wymienione w ust. 1 w  momencie składania dokumentu do CU.

§ 8

Korzystanie z usług publicznych za pomocą CU może wymagać podania lub aktualizacji, przez Użytkownika, adresu e-mail, na zasadach przewidzianych w KPA.

§ 9

Administratorami danych Usługobiorców (w tym danych osobowych wskazanych w rozdz. 7 niniejszego Regulaminu) są:  Administrator CU oraz Usługodawcy .

§ 10

Dane o Usługobiorcach będą wykorzystywane tylko do wykonywania zadań ustawowych Usługodawców oraz zadań o charakterze publicznym (z upoważnienia organów administracji publicznej), realizowanych przez Administratora CU a w szczególności w celu poprawnej realizacji Usług.

§ 11

Usługobiorcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz  prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu (wobec przetwarzania w zakresie celów objętych prawnie uzasadnionym interesem administratora), prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 12

Usługobiorca może w każdym czasie odwołać zgody, o których mowa w § 7 ust.1, co będzie równoznaczne z rezygnacją z korzystania Usług.

§ 13

Niezgodne z Regulaminem jest nieuprawnione wykorzystanie konta innego Usługobiorcy oraz udostępnianie swojego konta innym osobom lub podmiotom, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych prawem.

§ 14

W każdym przypadku zmiany danych wymaganych do rejestracji Usługobiorcy oraz załatwienia sprawy o charakterze publicznym (w tym administracyjnej), Usługobiorca zobowiązany jest do aktualizacji oraz zagwarantowania zgodności ze stanem rzeczywistym tych danych.

§ 15

Usługobiorca obowiązany jest do zachowania poufności pozyskanych danych, w szczególności w sytuacji pozyskania danych bez tytułu prawnego, w oparciu o zasady wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§  16

W przypadku podejrzenia uzyskania dostępu do konta zarejestrowanego Usługobiorcy na CU przez osoby nieuprawnione, Usługobiorca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie administratorów CU. Usługobiorca ma obowiązek powiadomić administratorów CU za pomocą korespondencji e-mailowej z adresu podanego w profilu Usługobiorcy z prośbą o zablokowanie konta na adres wskazany na stronie https://cu.wrotapodlasia.pl

§ 17

Niezgodne z Regulaminem będzie dostarczanie treści o charakterze bezprawnym. Administrator CU nie ponosi odpowiedzialności za sprzeczne z prawem działania Użytkownika.

§ 18

Usługobiorca zobowiązuje się do zapoznania się – na stronie https://cu.wrotapodlasia.pl/CU.Public/CMS/warunki_techniczne    z warunkami technicznymi niezbędnymi do korzystania z CU i Polityką prywatności https://cu.wrotapodlasia.pl/CU.Public/CMS/Polityka


Rozdz.  4  Prawa i obowiązki Administratora CU oraz Usługodawcy
 
§ 1

Usługodawca i Administrator CU dołoży wszelkiej staranności, aby Usługi świadczone za pomocą CU były świadczone zgodnie z przepisami prawa.

§ 2

Usługodawca i Administrator CU nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Usługobiorcy bądź osoby upoważnionej przez Usługobiorcę do działania w jego imieniu.

§ 3

Administrator CU, również na wniosek Usługodawcy ma prawo do zawieszenia oraz usunięcia konta Usługobiorcy, który narusza prawo lub postanowienia Regulaminu.

 
§ 4

Administrator CU jest zobowiązany do poinformowania Usługobiorcy o zawieszeniu bądź usunięciu konta Usługobiorcy.

§ 5

Administrator CU i Usługodawca zobowiązany jest do ochrony danych osobowych Usługobiorców zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zapewnieniem przestrzegania rozdz. 7 niniejszego Regulaminu.

§ 6

Dokumenty przekazywane za pośrednictwem CU oraz dane osobowe zawarte w tych dokumentach podlegają ochronie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych


Rozdz.  5  Przedmiot usługi realizowanej za pomocą CU

§ 1

CU umożliwia pozyskiwanie informacji o świadczonych przez Usługodawców i Administratora CU usługach publicznych.

§ 2

CU umożliwia przegląd treści ogólnodostępnych, w tym stanowiących informację publiczną.

§ 3

CU umożliwia składanie pism w drodze elektronicznej, z wykorzystaniem formularzy elektronicznych,  w procedurach realizacji spraw o charakterze publicznym (w tym indywidualnych sprawach administracyjnych).

§ 4

CU umożliwia Usługobiorcy interaktywne wypełnianie formularzy, wysyłanie i przyjmowanie korespondencji elektronicznej oraz komunikowanie się z Usługodawcami. Korespondencja przechowywana jest na koncie użytkownika przez 730 dni dla wniosków i doręczeń oraz 365 dni dla dokumentów roboczych. Miesiąc przed usunięciem pism Interesant otrzymuje powiadomienie o upływającym terminie składowania.

§ 5

Konta potwierdzone wraz z przechowywanymi na nich dokumentami usuwane są po okresie 760 dni, a konta niepotwierdzone usuwane są po okresie 395 dni od ostatniej aktywności na koncie. Miesiąc przed wygaśnięciem konta Interesant otrzymuje powiadomienie o planowanym usunięciu.

§ 6

CU umożliwia odbiór dokumentów elektronicznych oraz dostęp do informacji i akt sprawy, w rozumieniu przepisu art. 73 Kpa. 

§ 7

CU umożliwia rezerwację i umawianie wizyt w siedzibie Usługodawcy.

 
§ 8

CU realizuje usługi za pomocą modułu E-Biznes, będącego podzbiorem elektronicznych usług publicznych dedykowanych przedsiębiorcom.

§ 9

Usługodawcy odpowiadają za treść udostępnianych usług, w tym danych i informacji. Poszczególne usługi publiczne oraz ich dostępność mogą się różnić między sobą w zależności od świadczącego je Usługodawcy.


Rozdz. 6  Zasady doręczeń dokumentów elektronicznych za pośrednictwem CU
§ 1

Dokumenty elektroniczne doręczane do Usługodawcy za pomocą CU powinny być zgodne z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. 2015 poz. 971 j.t.) i uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 z późn. zm.).

§ 2

Wszczęcie postępowań administracyjnych i dokonywane w trakcie tych postępowań czynności urzędowe podlegają trybowi przewidzianemu w Kpa oraz ustawach szczegółowych prawa administracyjnego.

§ 3

W przypadku, gdy realizacja usługi jest uzależniona od wniesienia opłaty, a Usługodawca udostępnia możliwość wniesienia opłaty drogą elektroniczną, Usługobiorca - korzystając z możliwości wniesienia opłaty drogą elektroniczną - zostanie poinformowany o możliwości doliczenia do opłaty należnej Usługodawcy prowizji dla operatora płatności elektronicznych.

§ 4

Poświadczenie doręczenia jest udostępniane przez Urząd w celu umożliwienia podpisania tego poświadczenia przez adresata dokumentu elektronicznego i zawiera zakres danych opisany w  przepisach rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów  elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. 2015 poz. 971 j.t.).


Rozdz.  7  Ochrona danych osobowych

§ 1

Administrator CU  i Usługodawca – jako administratorzy danych osobowych - ponoszą odpowiedzialność za ochronę danych i informacji o Usługobiorcy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 2

Administrator CU i Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, polegające na bezprawnej zmianie danych lub dostępie do informacji przeznaczonej dla Usługobiorcy, przy użyciu oryginalnych identyfikatorów Usługobiorcy.

§ 3

Administrator CU i Usługodawca zapewnia zarejestrowanym Usługobiorcom możliwość usunięcia, edycji i wglądu do swojego konta. Usunięcie konta następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail, potwierdzonej podpisem elektronicznym bądź za pomocą profilu zaufanego ePUAP, z adresu podanego w profilu Usługobiorcy z prośbą o usunięcie konta na adres wskazany w zakładce kontakty na stronie https://cu.wrotapodlasia.pl, bądź dostarczenie do Administratora CU pisemnego wniosku o usunięcie konta. Usługobiorca po zalogowaniu się do panelu interesanta może samodzielnie usunąć swoje konto. W przypadku usunięcia konta Usługobiorcy może zajść sytuacja gdy Usługodawca nie będzie w stanie udzielić odpowiedzi na pisma przesłane Usługodawcy za pomocą tego konta. W takim przypadku mają zastosowanie przepisy Kpa art. 41.

§ 4

Wszelkie reklamacje dotyczące wykonywania Usługi będą rozpatrywane za zasadach przyjętych w prawie powszechnie obowiązującym.

§ 5

Obowiązek informacyjny zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) znajduje się na stronie https://cu.wrotapodlasia.pl/CU.Public/CMS/klauzula

 
 
Rozdz.  8  Postanowienia końcowe

§ 1

Regulamin obowiązuje od dnia jego opublikowania na stronie CU.

§ 2

W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa.

§ 3

Administrator CU zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 dni po opublikowaniu tych zmian na stronie internetowej CU. W przypadku zmiany treści Regulaminu, Usługobiorca zostanie o tym fakcie poinformowany przy pomocy modułu wiadomości na koncie Usługobiorcy.

§ 4

Wszelkie reklamacje dotyczące wykonywania Usługi będą rozpatrywane za zasadach przyjętych w prawie powszechnie obowiązującym.